[Click Here for WWW-VL Main Catalogue]
[Click Here for WWW-VL History Index]
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNO¦CI | PUBLIKACJE | FORUM | KATALOG WWW | GALERIA | KONTAKT
Menu Główne
Interakcja
Wydawnictwa
Różne
Redakcja
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:


Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
SzukajKategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski
VisitKlio 3/2003 - red. Krzysztof Mikulski popularnoœć Ostatnia aktualizacja2004/12/11 14:58
Description:
ISSN 1643-8191
ss. 241 + [4] s. map
Toru�03
cena 30 PLN

Spis treŚci

ARTYKULY

Wojciech J��ak (Toru�Tworzenie si蟧rup rz±dz±cych w Bydgoszczy do po3owy XV stulecia
Izabela Siedlikowska (Opole), Przodkowie Tyszkiewicz�� problemy identyfikacji
Aneta Niew駳owska (Toru�Kwestia kobieca na ziemiach polskich w XIX wieku - stan i perspektywy bada��nAusra Jureviciute (Kowno), Walki partyzanckie na Litwie w latach 1944-1953

ANKIETA KLIO

Andrzej Tomczak (Toru�Kilka refleksji o przysz3oŚci archiwistyki
Krzysztof Skupie�� (Lublin), Przegl±d stanowisk w aktualnych dyskusjach nad przysz3oŚci± kszta3cenia archiwist�� Polsce
Waldemar Chor±życzewski (Toru�O archiwistyk蟩ntegraln±

ARTYKULY RECENZYJNE I RECENZJE

Sobies3aw Szybkowski (Gda��, Ostojowie (MoŚcice) ze ¦ciborza i inni Polacy na W馲zech w p��m Średniowieczu. Uwagi genealogiczne i prozopograficzne do prac Stanis3awa A. Sroki
Ksi馡 proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360-1422. Liber proscriptionum et querelarum Cifitatis Cracoviensis 1360-1422, wyd. Bożena Wyrozumska, Krak��001, Towarzystwo Mi3oŚnik��istorii i Zabytk��rakowa, "Fontes Cracovienses" 9, ss. I-XII, 202 (Renata Skowro��-Kami��, Toru�
Anna Micha3owska, Mi飺y demokracj± a oligarchi±. W3adze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarz飺u (od polowy XVII do ko��XVIII wieku), Warszawa 2000, ss. 350, Wydawnictwo "Dialog" (Szymon Kazusek, Kielce)
Grażyna Kempa, Uwarunkowania szans życiowych kobiet na G��m ¦l±sku w latach 1848-1939, Katowice 2001, ss. 195 (Aneta Niew駳owska, Toru�
Piotr Zarzycki, Po3udniowe Zgrupowanie Armii "Prusy" we wrzeŚniu 1939 roku, Warszawa 2001, ss. 400 (Piotr Saja, Inowroc3aw)
Polityka oŚwiatowa i naukowa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w okupowanych krajach Europy. Studium por��wcze, pod red. Mariana Walczaka, Warszawa 2000, ss. 690 (Sylwia Grochowina, Toru�
Die deutsch-polnischen Beziehungen 1949-2000. Eine Werte- und Interessengemeinschaft?, hrsg. v. Wolf-Dieter Eberwein i Basil Kerski, Leske+Budrich Verlag, Opladen 2001, ss. 219 + 29 tabel + 3 ilustracje (Aleksander Waszkiewicz)

NOTY BIBLIOGRAFICZNE

Maciej Krotofil, Ukrai�� Armia Halicka 1918-1920: Organizacja, wyposażenie i wartoŚ䟢ojowa si3 zbrojnych Zacbodnio-Ukrai��ej Republiki Ludowej, Toru�ydawnictwo Adam Marsza3ek 2002. - 225 s. (Ireneusz Czarci��)
Janusz Bieniak, Polskie rycerstwo Średniowieczne: wyb��ism, Krak��Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana 2002. - 270 s. (Ireneusz Czarci��)
Ksi馩 szosu i wykazy obci±że�eszka�� Starego Miasta Torunia z lat 1394-1435 - Schossbucher und Lastenuerzeichnisse der Einwohner der Aitstadt Thorn von 1394 bis 1435, wyd. Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Antoni Czacharowski, Toru�ydawnitwo UMK 2002. - 267 s. (Ireneusz Czarci��)
Ksi馩 ma3oletnich z lat 1376-1429- M��aus den Jahren 1376-1429, wyd. Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Toru�ydawnictwo UMK 2002. - 111 s. (Ireneusz Czarci��)
Andrzej Radzimi��, —ycie i obyczajowoŚ䠶redniowiecznego duchowie��a, Warszawa, DIG 2002. - 191 s. (Ireneusz Czarci��)

KRONIKA NAUKOWA

Mi飺ynarodowa konferencja historyczna "Obraz oraz percepcja miasta i spo3ecze��a miejskiego w strefie hanzeatyckiej w Średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych", Toru�-15 DC 2002 (Pawe3 A- Jeziorski)
I Kongres Mediewist��olskich, Toru�-18 DC 2002 (Pawe3 A. Jeziorski)
Sprawozdanie z V olszty��ej konferencji "Mi飺y barokiem a oŚwieceniem. Sarmacki konterfekt" (Bogus3aw Bogucki)
"W3adza i prestiż: magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku", Bia3ystok 10-12 X 2002 (Marzena Liedke)

Wejœcia: 3218   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Komentarze są własnością ich autorów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.
Partnerzy Portalu
See all clients...
Copyright © Historicus 2001-2005