[Click Here for WWW-VL Main Catalogue]
[Click Here for WWW-VL History Index]
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNO¦CI | PUBLIKACJE | FORUM | KATALOG WWW | GALERIA | KONTAKT
Menu Główne
Interakcja
Wydawnictwa
Różne
Redakcja
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:


Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
SzukajGłówna : Czasopisma i serie wydawnicze : Biuletyn Polskiej Misji Historycznej : Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Biuletyn Polskiej Misji Historycznej
VisitBiuletyn Polskiej Misji Historycznej / Bulletin der Polnischen Historischen Mission Nr 2/2004 popularnoœć Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:28
Description:
Spis treści
Kronika Polskiej Misji Historycznej; Polscy goście i stypendyści Instytutu Historycznego Maxa Plancka w 2003 r.; Wykłady pracowników Instytutu Historycznego Maxa Plancka w Polsce. Studia i materiały: Widukind o saskich początkach: Saxo, Turyng i Landkaufszene (Res gestae Saxonicae I, 5) (Jacek Banaszkiewicz); Niemieckie dziejopisarstwo X wieku i początki annalistyki polskiej (Tomasz Jasiński); Ośrodki gospodarki krzyżackiej po II pokoju toruńskim - główne problemy badawcze (Jan Gancewski); W sprawie genezy tzw. "wtórnego poddaństwa" w Polsce XV-XVI wieku (Marian Dygo); Między folklorem a kulturą oficjalną. Znaczenie ksiąg silvae rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku (Stanisław Roszak); "Polska okupacja" Emslandu. Zapomniany rozdział w stosunkach polsko-niemieckich 1945-1948 (Jan Rydel); Średniowieczny szpital między historią społeczną a religijną. Sporny temat badawczy na przełomie tysiącleci (Marek Słoń); Kartograficzne i ikonograficzne obrazy Malborka od XV do XX w. Przegląd Ľródeł na marginesie prac nad wydaniem atlasu historycznego miasta (Wiesław Sieradzan); Obraz sąsiadów. Czesi w średniowieczu w ujęciu polskiej mediewistyki XX w. (Wojciech Iwańczak); Między indoktrynacją a modernizacją polskiej mediewistyki. Marksistowska teoria dziejów w kształtowaniu historiograficznego obrazu społeczeństwa średniowiecznego w Polsce (Stefan Kwiatkowski); Współpraca historyków toruńskich i getyńskich w minionym półwieczu (Leszek Zygner); Naukowa współpraca między profesorem Zenonem Hubertem Nowakiem i profesorem Hartmutem Boockmannem (Wiesław Sieradzan)

Inhaltsverzeichnis
Chronik der Polnischen Historischen Mission; Die polnischen Gäste und Stipendianten des Max-Planck-Instituts für Geschichte 2003; Vorträge von MPI-Historikem in Polen. Studien und Materialien: Widukind über die sächsischen Anfänge: Saxo, Thuring und die Landkaufszene (Res gestae Saxonicae I, 5) (Jacek Banaszkiewicz); Die deutsche Geschichtsschreibung des 10. Jahrhunderts und die Anfänge der polnischen Annalistik (Tomasz Jasiński); Zentren der Ordenswirtschaft nach dem 2. Thorner Frieden - Hauptfragen (Jan Gancewski); Zur Genese der sogenannte "zweiten Leibeigenschaft" im Polen des 15.-16. Jahrhunderts (Marian Dygo); Zwischen Folklore und der offiziellen Kultur. Die Bedeutung der handschriftlichen Bücher Silvae rerum in der Kultur der polnischen Adelsrepublik im 18. Jahrhundert (Stanisław Roszak); Die polnische Besatzung im Emsland. Ein vergessene Kapitel der deutsch-polnischen Beziehungen 1945-1948 (Jan Rydel); Der Streit um das mittelalterliche Spital. Ein historiographisches Zwischenfeld an der Jahrtausendwende (Marek Słoń); Kartographische und ikonographische Bilder der Stadt Marienburg vom 15. bis 20. Jahrhundert. Ein Quellenüberblick auf der Grundlage der Editionsarbeiten am historischen Atlas der Stadt Marienburg (Wiesław Sieradzan); Das Bild des Nachbarn. Die Tschechen im Mittelalter in der Deutung der polnischen Mediävistik des 20. Jahrhunderts (Wojciech Iwańczak); Zwischen Indoktrination und Modernisierung der polnischen Mediävistik. Marxistische Geschichtstheorie in der Gestaltung des historiographischen Bildes der mittelalterlichen Gesellschaft in Polen (Stefan Kwiatkowski); Die Zusammenarbeit von Historikern aus Thorn und Göttingen im vergangenen halben Jahrhundert (Leszek Zygner); Die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Professor Hartmut Boockmann und Professor Zenon Hubert Nowak (Wiesław Sieradzan))

Wejœcia: 1713   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Biuletyn Polskiej Misji Historycznej
VisitBiuletyn Polskiej Misji Historycznej / Bulletin der Polnischen Historischen Mission Nr 2/2004 popularnoœć Ostatnia aktualizacja2006/10/11 18:28
Description:
Spis treści
Kronika Polskiej Misji Historycznej; Polscy goście i stypendyści Instytutu Historycznego Maxa Plancka w 2003 r.; Wykłady pracowników Instytutu Historycznego Maxa Plancka w Polsce. Studia i materiały: Widukind o saskich początkach: Saxo, Turyng i Landkaufszene (Res gestae Saxonicae I, 5) (Jacek Banaszkiewicz); Niemieckie dziejopisarstwo X wieku i początki annalistyki polskiej (Tomasz Jasiński); Ośrodki gospodarki krzyżackiej po II pokoju toruńskim - główne problemy badawcze (Jan Gancewski); W sprawie genezy tzw. "wtórnego poddaństwa" w Polsce XV-XVI wieku (Marian Dygo); Między folklorem a kulturą oficjalną. Znaczenie ksiąg silvae rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku (Stanisław Roszak); "Polska okupacja" Emslandu. Zapomniany rozdział w stosunkach polsko-niemieckich 1945-1948 (Jan Rydel); Średniowieczny szpital między historią społeczną a religijną. Sporny temat badawczy na przełomie tysiącleci (Marek Słoń); Kartograficzne i ikonograficzne obrazy Malborka od XV do XX w. Przegląd Ľródeł na marginesie prac nad wydaniem atlasu historycznego miasta (Wiesław Sieradzan); Obraz sąsiadów. Czesi w średniowieczu w ujęciu polskiej mediewistyki XX w. (Wojciech Iwańczak); Między indoktrynacją a modernizacją polskiej mediewistyki. Marksistowska teoria dziejów w kształtowaniu historiograficznego obrazu społeczeństwa średniowiecznego w Polsce (Stefan Kwiatkowski); Współpraca historyków toruńskich i getyńskich w minionym półwieczu (Leszek Zygner); Naukowa współpraca między profesorem Zenonem Hubertem Nowakiem i profesorem Hartmutem Boockmannem (Wiesław Sieradzan)

Inhaltsverzeichnis
Chronik der Polnischen Historischen Mission; Die polnischen Gäste und Stipendianten des Max-Planck-Instituts für Geschichte 2003; Vorträge von MPI-Historikem in Polen. Studien und Materialien: Widukind über die sächsischen Anfänge: Saxo, Thuring und die Landkaufszene (Res gestae Saxonicae I, 5) (Jacek Banaszkiewicz); Die deutsche Geschichtsschreibung des 10. Jahrhunderts und die Anfänge der polnischen Annalistik (Tomasz Jasiński); Zentren der Ordenswirtschaft nach dem 2. Thorner Frieden - Hauptfragen (Jan Gancewski); Zur Genese der sogenannte "zweiten Leibeigenschaft" im Polen des 15.-16. Jahrhunderts (Marian Dygo); Zwischen Folklore und der offiziellen Kultur. Die Bedeutung der handschriftlichen Bücher Silvae rerum in der Kultur der polnischen Adelsrepublik im 18. Jahrhundert (Stanisław Roszak); Die polnische Besatzung im Emsland. Ein vergessene Kapitel der deutsch-polnischen Beziehungen 1945-1948 (Jan Rydel); Der Streit um das mittelalterliche Spital. Ein historiographisches Zwischenfeld an der Jahrtausendwende (Marek Słoń); Kartographische und ikonographische Bilder der Stadt Marienburg vom 15. bis 20. Jahrhundert. Ein Quellenüberblick auf der Grundlage der Editionsarbeiten am historischen Atlas der Stadt Marienburg (Wiesław Sieradzan); Das Bild des Nachbarn. Die Tschechen im Mittelalter in der Deutung der polnischen Mediävistik des 20. Jahrhunderts (Wojciech Iwańczak); Zwischen Indoktrination und Modernisierung der polnischen Mediävistik. Marxistische Geschichtstheorie in der Gestaltung des historiographischen Bildes der mittelalterlichen Gesellschaft in Polen (Stefan Kwiatkowski); Die Zusammenarbeit von Historikern aus Thorn und Göttingen im vergangenen halben Jahrhundert (Leszek Zygner); Die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Professor Hartmut Boockmann und Professor Zenon Hubert Nowak (Wiesław Sieradzan))

Wejœcia: 1713   Ocena: 0.00 (0 głosów)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)Partnerzy Portalu
See all clients...
Copyright © Historicus 2001-2005