[Click Here for WWW-VL Main Catalogue]
[Click Here for WWW-VL History Index]
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNO¦CI | PUBLIKACJE | FORUM | KATALOG WWW | GALERIA | KONTAKT
Menu Główne
Interakcja
Wydawnictwa
Różne
Redakcja
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:


Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
SzukajGłówna : Czasopisma i serie wydawnicze : Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski : 


Sort by:  Title ()Date ()Rating ()Popularity ()
Sites currently sorted by: Tytuł (A do Z)


Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski
VisitKlio 1/2001. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym popularnoœć Ostatnia aktualizacja2009/5/17 1:24
Description:
Krzysztof Mikulski (red.)

ISBN 83-231-1381-5
ss. 225

Toruń 2001
cena 30 PLN


Słowo od redakcji

Oddając do Państwa rąk pierwszy numer naszego czasopisma dołączamy kilka słów wyjaśnienia. Przede wszystkim pragniemy poinformować, że ,,Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym" jest kontynuacją wydawanych wcześniej niesystematycznie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia". Formuła tej serii, w naszym rozumieniu, przeżyła się. Nie odzwierciedlała ona w sposób właściwy poszerzającej się wraz z upływem lat problematyki badawczej toruńskiego środowiska historycznego, nie zawierała elementów niezwykle ważnych w naszym mniemaniu dla czasopism naukowych - m.in. działu recenzji i kroniki naukowej.
Te wszystkie przyczyny spowodowały, że zdecydowaliśmy się na zmianę formuły naszego czasopisma. Będzie ono ukazywało się jako półrocznik. Jego łamy są otwarte dla wszystkich historyków, akcenty toruńskie będą się uwidaczniały w notkach bibliograficznych dotyczących tutejszych wydawnictw i w kronice naukowej.

W numerze:

Artykuły

Danuta Musiał, O perspektywach nauk o starożytności
Sebastian Chojnacki, Podstawy gospodarcze funkcjonowania klasztorów mendykanckich w państwie krzyżackim w Prusach
Jarosław Dumanowski, Badania nad nowożytną konsumpcją w historiografii brytyjskiej i francuskiej
Aleksander Smoliński, Organizacja kawalerii samodzielnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1921-1929
Mariusz Wołos, Ewolucja stanowiska Francji wobec politycznego centrum emigracji gruzińskiej w Paryżu w latach 1921-1933
Stepan Makarczuk, Ewakuacja Polaków ze Lwowa w latach 1944-1946

Ankieta ,,KLIO"

Henryk Samsonowicz (Warszawa)
Jerzy Serczyk (Toruń)
Marian Wojciechowski (Warszawa)

Artykuły recenzyjne i recenzje

Histoire des idées politiques de 1'Europe centrale, [red.] Chantal Delsol i Michel Maslowski, PUF, Paris 1998, ss. 604 (Leszek Kuk)
Roger Caratini, Attila, Hachette Littératures, Paris 2000, ss. 284 (Marcin Pawlak)
Edmund Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, ss. 436, 28 il. (Agnieszka Krajnik)
Christian Pfister, Wetternachhersage: 500 Jahre Klimavariationen und Naturkatastrophen (1496-1995), Bern-Stuttgart-Wien 1999, ss. 304 (Piotr Oliński)
Deborah A. Rosen, Courts and Commerce: Gender, Law and the Market Economy in Colonial New York, Ohio State University Press, Columbus 1997, ss. 232 (Jarosław Dumanowski)

Wejœcia: 4409   Rating0.00 (0 głosów)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski
VisitKlio 1/2001. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym popularnoœć Ostatnia aktualizacja2009/5/17 1:24
Description:
Krzysztof Mikulski (red.)

ISBN 83-231-1381-5
ss. 225

Toruń 2001
cena 30 PLN


Słowo od redakcji

Oddając do Państwa rąk pierwszy numer naszego czasopisma dołączamy kilka słów wyjaśnienia. Przede wszystkim pragniemy poinformować, że ,,Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym" jest kontynuacją wydawanych wcześniej niesystematycznie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia". Formuła tej serii, w naszym rozumieniu, przeżyła się. Nie odzwierciedlała ona w sposób właściwy poszerzającej się wraz z upływem lat problematyki badawczej toruńskiego środowiska historycznego, nie zawierała elementów niezwykle ważnych w naszym mniemaniu dla czasopism naukowych - m.in. działu recenzji i kroniki naukowej.
Te wszystkie przyczyny spowodowały, że zdecydowaliśmy się na zmianę formuły naszego czasopisma. Będzie ono ukazywało się jako półrocznik. Jego łamy są otwarte dla wszystkich historyków, akcenty toruńskie będą się uwidaczniały w notkach bibliograficznych dotyczących tutejszych wydawnictw i w kronice naukowej.

W numerze:

Artykuły

Danuta Musiał, O perspektywach nauk o starożytności
Sebastian Chojnacki, Podstawy gospodarcze funkcjonowania klasztorów mendykanckich w państwie krzyżackim w Prusach
Jarosław Dumanowski, Badania nad nowożytną konsumpcją w historiografii brytyjskiej i francuskiej
Aleksander Smoliński, Organizacja kawalerii samodzielnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1921-1929
Mariusz Wołos, Ewolucja stanowiska Francji wobec politycznego centrum emigracji gruzińskiej w Paryżu w latach 1921-1933
Stepan Makarczuk, Ewakuacja Polaków ze Lwowa w latach 1944-1946

Ankieta ,,KLIO"

Henryk Samsonowicz (Warszawa)
Jerzy Serczyk (Toruń)
Marian Wojciechowski (Warszawa)

Artykuły recenzyjne i recenzje

Histoire des idées politiques de 1'Europe centrale, [red.] Chantal Delsol i Michel Maslowski, PUF, Paris 1998, ss. 604 (Leszek Kuk)
Roger Caratini, Attila, Hachette Littératures, Paris 2000, ss. 284 (Marcin Pawlak)
Edmund Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, ss. 436, 28 il. (Agnieszka Krajnik)
Christian Pfister, Wetternachhersage: 500 Jahre Klimavariationen und Naturkatastrophen (1496-1995), Bern-Stuttgart-Wien 1999, ss. 304 (Piotr Oliński)
Deborah A. Rosen, Courts and Commerce: Gender, Law and the Market Economy in Colonial New York, Ohio State University Press, Columbus 1997, ss. 232 (Jarosław Dumanowski)

Wejœcia: 4409   Rating0.00 (0 głosów)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski
VisitKlio 2/2002 - red. Krzysztof Mikulski popularnoœć Ostatnia aktualizacja2009/5/17 1:27
Description:
ISSN 1643-8191
ss. 246
Toruń 2002
cena 28 PLN

Spis treŚci
Rafa3 Lubieniecki, Polityka religijna w3adc��ynastii staroakadyjskiej
Magdalena Bilska-Cie嶩erz, Statuty kolegium kanonik��rzy kolegiacie 3颺yckiej z lat 1383-1467
Tomasz Kempa, Metropolita Micha3 Rahoza a unia brzeska
Bogus3aw DybaŚ, W poszukiwaniu modelu rz±d�� pocz±tkach panowania Augusta II w Polsce (1697-1700)
Jaros3aw K3aczkow, Sytuacja prasy ewangelicko-unijnej na Polskim G��m ¦l±sku w okresie mi飺ywojennym
Stefan Kwiatkowski, Zagadnienie globalizacji w historii Średniowiecznej
Stanis3aw Roszak, Globalizacja w epoce nowożytnej? Z rozważa�d kultur± uniwersaln± i kultur± narodow±
Leszek Kuk, Wiek XIX w dziejach proces��lobalizacyjnych
Recenzje * Noty bibliograficzne * Kronika naukowa

Wejœcia: 4486   Rating1.00 (1 głos)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski
VisitKlio 2/2002 - red. Krzysztof Mikulski popularnoœć Ostatnia aktualizacja2009/5/17 1:27
Description:
ISSN 1643-8191
ss. 246
Toruń 2002
cena 28 PLN

Spis treŚci
Rafa3 Lubieniecki, Polityka religijna w3adc��ynastii staroakadyjskiej
Magdalena Bilska-Cie嶩erz, Statuty kolegium kanonik��rzy kolegiacie 3颺yckiej z lat 1383-1467
Tomasz Kempa, Metropolita Micha3 Rahoza a unia brzeska
Bogus3aw DybaŚ, W poszukiwaniu modelu rz±d�� pocz±tkach panowania Augusta II w Polsce (1697-1700)
Jaros3aw K3aczkow, Sytuacja prasy ewangelicko-unijnej na Polskim G��m ¦l±sku w okresie mi飺ywojennym
Stefan Kwiatkowski, Zagadnienie globalizacji w historii Średniowiecznej
Stanis3aw Roszak, Globalizacja w epoce nowożytnej? Z rozważa�d kultur± uniwersaln± i kultur± narodow±
Leszek Kuk, Wiek XIX w dziejach proces��lobalizacyjnych
Recenzje * Noty bibliograficzne * Kronika naukowa

Wejœcia: 4486   Rating1.00 (1 głos)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski
VisitKlio 3/2003 - red. Krzysztof Mikulski popularnoœć Ostatnia aktualizacja2004/12/11 14:58
Description:
ISSN 1643-8191
ss. 241 + [4] s. map
Toru�03
cena 30 PLN

Spis treŚci

ARTYKULY

Wojciech J��ak (Toru�Tworzenie si蟧rup rz±dz±cych w Bydgoszczy do po3owy XV stulecia
Izabela Siedlikowska (Opole), Przodkowie Tyszkiewicz�� problemy identyfikacji
Aneta Niew駳owska (Toru�Kwestia kobieca na ziemiach polskich w XIX wieku - stan i perspektywy bada��nAusra Jureviciute (Kowno), Walki partyzanckie na Litwie w latach 1944-1953

ANKIETA KLIO

Andrzej Tomczak (Toru�Kilka refleksji o przysz3oŚci archiwistyki
Krzysztof Skupie�� (Lublin), Przegl±d stanowisk w aktualnych dyskusjach nad przysz3oŚci± kszta3cenia archiwist�� Polsce
Waldemar Chor±życzewski (Toru�O archiwistyk蟩ntegraln±

ARTYKULY RECENZYJNE I RECENZJE

Sobies3aw Szybkowski (Gda��, Ostojowie (MoŚcice) ze ¦ciborza i inni Polacy na W馲zech w p��m Średniowieczu. Uwagi genealogiczne i prozopograficzne do prac Stanis3awa A. Sroki
Ksi馡 proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360-1422. Liber proscriptionum et querelarum Cifitatis Cracoviensis 1360-1422, wyd. Bożena Wyrozumska, Krak��001, Towarzystwo Mi3oŚnik��istorii i Zabytk��rakowa, "Fontes Cracovienses" 9, ss. I-XII, 202 (Renata Skowro��-Kami��, Toru�
Anna Micha3owska, Mi飺y demokracj± a oligarchi±. W3adze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarz飺u (od polowy XVII do ko��XVIII wieku), Warszawa 2000, ss. 350, Wydawnictwo "Dialog" (Szymon Kazusek, Kielce)
Grażyna Kempa, Uwarunkowania szans życiowych kobiet na G��m ¦l±sku w latach 1848-1939, Katowice 2001, ss. 195 (Aneta Niew駳owska, Toru�
Piotr Zarzycki, Po3udniowe Zgrupowanie Armii "Prusy" we wrzeŚniu 1939 roku, Warszawa 2001, ss. 400 (Piotr Saja, Inowroc3aw)
Polityka oŚwiatowa i naukowa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w okupowanych krajach Europy. Studium por��wcze, pod red. Mariana Walczaka, Warszawa 2000, ss. 690 (Sylwia Grochowina, Toru�
Die deutsch-polnischen Beziehungen 1949-2000. Eine Werte- und Interessengemeinschaft?, hrsg. v. Wolf-Dieter Eberwein i Basil Kerski, Leske+Budrich Verlag, Opladen 2001, ss. 219 + 29 tabel + 3 ilustracje (Aleksander Waszkiewicz)

NOTY BIBLIOGRAFICZNE

Maciej Krotofil, Ukrai�� Armia Halicka 1918-1920: Organizacja, wyposażenie i wartoŚ䟢ojowa si3 zbrojnych Zacbodnio-Ukrai��ej Republiki Ludowej, Toru�ydawnictwo Adam Marsza3ek 2002. - 225 s. (Ireneusz Czarci��)
Janusz Bieniak, Polskie rycerstwo Średniowieczne: wyb��ism, Krak��Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana 2002. - 270 s. (Ireneusz Czarci��)
Ksi馩 szosu i wykazy obci±że�eszka�� Starego Miasta Torunia z lat 1394-1435 - Schossbucher und Lastenuerzeichnisse der Einwohner der Aitstadt Thorn von 1394 bis 1435, wyd. Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Antoni Czacharowski, Toru�ydawnitwo UMK 2002. - 267 s. (Ireneusz Czarci��)
Ksi馩 ma3oletnich z lat 1376-1429- M��aus den Jahren 1376-1429, wyd. Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Toru�ydawnictwo UMK 2002. - 111 s. (Ireneusz Czarci��)
Andrzej Radzimi��, —ycie i obyczajowoŚ䠶redniowiecznego duchowie��a, Warszawa, DIG 2002. - 191 s. (Ireneusz Czarci��)

KRONIKA NAUKOWA

Mi飺ynarodowa konferencja historyczna "Obraz oraz percepcja miasta i spo3ecze��a miejskiego w strefie hanzeatyckiej w Średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych", Toru�-15 DC 2002 (Pawe3 A- Jeziorski)
I Kongres Mediewist��olskich, Toru�-18 DC 2002 (Pawe3 A. Jeziorski)
Sprawozdanie z V olszty��ej konferencji "Mi飺y barokiem a oŚwieceniem. Sarmacki konterfekt" (Bogus3aw Bogucki)
"W3adza i prestiż: magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku", Bia3ystok 10-12 X 2002 (Marzena Liedke)

Wejœcia: 3409   Rating0.00 (0 głosów)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski
VisitKlio 3/2003 - red. Krzysztof Mikulski popularnoœć Ostatnia aktualizacja2004/12/11 14:58
Description:
ISSN 1643-8191
ss. 241 + [4] s. map
Toru�03
cena 30 PLN

Spis treści

ARTYKULY

Wojciech J��ak (Toru�Tworzenie si蟧rup rządzących w Bydgoszczy do po3owy XV stulecia
Izabela Siedlikowska (Opole), Przodkowie Tyszkiewicz�� problemy identyfikacji
Aneta Niew駳owska (Toru�Kwestia kobieca na ziemiach polskich w XIX wieku - stan i perspektywy bada��nAusra Jureviciute (Kowno), Walki partyzanckie na Litwie w latach 1944-1953

ANKIETA KLIO

Andrzej Tomczak (Toru�Kilka refleksji o przysz3ości archiwistyki
Krzysztof Skupie�� (Lublin), Przegląd stanowisk w aktualnych dyskusjach nad przysz3ością kszta3cenia archiwist�� Polsce
Waldemar Chorążyczewski (Toru�O archiwistyk蟩ntegralną

ARTYKULY RECENZYJNE I RECENZJE

Sobies3aw Szybkowski (Gda��, Ostojowie (Mościce) ze Ściborza i inni Polacy na W馲zech w p��m średniowieczu. Uwagi genealogiczne i prozopograficzne do prac Stanis3awa A. Sroki
Ksi馡 proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360-1422. Liber proscriptionum et querelarum Cifitatis Cracoviensis 1360-1422, wyd. Bożena Wyrozumska, Krak��001, Towarzystwo Mi3ośnik��istorii i Zabytk��rakowa, "Fontes Cracovienses" 9, ss. I-XII, 202 (Renata Skowro��-Kami��, Toru�
Anna Micha3owska, Mi飺y demokracją a oligarchią. W3adze gmin żydowskich w Poznaniu i Swarz飺u (od polowy XVII do ko��XVIII wieku), Warszawa 2000, ss. 350, Wydawnictwo "Dialog" (Szymon Kazusek, Kielce)
Grażyna Kempa, Uwarunkowania szans życiowych kobiet na G��m Śląsku w latach 1848-1939, Katowice 2001, ss. 195 (Aneta Niew駳owska, Toru�
Piotr Zarzycki, Po3udniowe Zgrupowanie Armii "Prusy" we wrześniu 1939 roku, Warszawa 2001, ss. 400 (Piotr Saja, Inowroc3aw)
Polityka oświatowa i naukowa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w okupowanych krajach Europy. Studium por��wcze, pod red. Mariana Walczaka, Warszawa 2000, ss. 690 (Sylwia Grochowina, Toru�
Die deutsch-polnischen Beziehungen 1949-2000. Eine Werte- und Interessengemeinschaft?, hrsg. v. Wolf-Dieter Eberwein i Basil Kerski, Leske+Budrich Verlag, Opladen 2001, ss. 219 + 29 tabel + 3 ilustracje (Aleksander Waszkiewicz)

NOTY BIBLIOGRAFICZNE

Maciej Krotofil, Ukrai�� Armia Halicka 1918-1920: Organizacja, wyposażenie i wartoś䟢ojowa si3 zbrojnych Zacbodnio-Ukrai��ej Republiki Ludowej, Toru�ydawnictwo Adam Marsza3ek 2002. - 225 s. (Ireneusz Czarci��)
Janusz Bieniak, Polskie rycerstwo średniowieczne: wyb��ism, Krak��Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana 2002. - 270 s. (Ireneusz Czarci��)
Ksi馩 szosu i wykazy obciąże�eszka�� Starego Miasta Torunia z lat 1394-1435 - Schossbucher und Lastenuerzeichnisse der Einwohner der Aitstadt Thorn von 1394 bis 1435, wyd. Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Antoni Czacharowski, Toru�ydawnitwo UMK 2002. - 267 s. (Ireneusz Czarci��)
Ksi馩 ma3oletnich z lat 1376-1429- M��aus den Jahren 1376-1429, wyd. Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Toru�ydawnictwo UMK 2002. - 111 s. (Ireneusz Czarci��)
Andrzej Radzimi��, —ycie i obyczajowoś䠶redniowiecznego duchowie��a, Warszawa, DIG 2002. - 191 s. (Ireneusz Czarci��)

KRONIKA NAUKOWA

Mi飺ynarodowa konferencja historyczna "Obraz oraz percepcja miasta i spo3ecze��a miejskiego w strefie hanzeatyckiej w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych", Toru�-15 DC 2002 (Pawe3 A- Jeziorski)
I Kongres Mediewist��olskich, Toru�-18 DC 2002 (Pawe3 A. Jeziorski)
Sprawozdanie z V olszty��ej konferencji "Mi飺y barokiem a oświeceniem. Sarmacki konterfekt" (Bogus3aw Bogucki)
"W3adza i prestiż: magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku", Bia3ystok 10-12 X 2002 (Marzena Liedke)

Wejœcia: 3409   Rating0.00 (0 głosów)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski
VisitKlio 4/2003 - red. Krzysztof Mikulski popularnoœć Ostatnia aktualizacja2004/12/11 15:08
Description:
ISSN 1643-8191
ss. 184
Toru�03
cena: 23 PLN

Spis treŚci

ARTYKULY:
Jaros3aw Marek Spycha3a (Toru�Orfeusz i orficy - zarys problematyki;
Krzysztof Mikulski, Jan Wroniszewski (Toru�Folwark i zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce XIV-XVII wieku;
Krzysztof Kania: (Toru�Obraz Wielkiej Brytanii w sprawozdaniach stenograficznych Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922;
Jean Francois Soulet (Toulouse): Odnowa spo3ecze��a obywatelskiego w Świecie w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku.

MATERIALY:
Jacek Pudliszewski (Gda��: Lucius Cassius Restutus - przyczynek do bada�ozopograficznych weteran�� elit municypalnych w Afryce Rzymskiej;
Iwona Urba�� (Toru�Raport pos3a nadzwyczajnego i ministra pe3nomocnego RP w Pradze Wac3awa Grzybowskiego o Rusi Podkarpackiej z dnia 17 czerwca 1931 roku.;

ARTYKULY RECENZYJNE l RECENZJE;

NOTY BIBLIOGRAFICZNE;

KRONIKA NAUKOWA

Wejœcia: 3470   Rating0.00 (0 głosów)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)

Kategoria: Czasopisma i serie wydawnicze Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski
VisitKlio 4/2003 - red. Krzysztof Mikulski popularnoœć Ostatnia aktualizacja2004/12/11 15:08
Description:
ISSN 1643-8191
ss. 184
Toru�03
cena: 23 PLN

Spis treści

ARTYKULY:
Jaros3aw Marek Spycha3a (Toru�Orfeusz i orficy - zarys problematyki;
Krzysztof Mikulski, Jan Wroniszewski (Toru�Folwark i zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce XIV-XVII wieku;
Krzysztof Kania: (Toru�Obraz Wielkiej Brytanii w sprawozdaniach stenograficznych Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922;
Jean Francois Soulet (Toulouse): Odnowa spo3ecze��a obywatelskiego w świecie w ostatnim dwudziestoleciu XX wieku.

MATERIALY:
Jacek Pudliszewski (Gda��: Lucius Cassius Restutus - przyczynek do bada�ozopograficznych weteran�� elit municypalnych w Afryce Rzymskiej;
Iwona Urba�� (Toru�Raport pos3a nadzwyczajnego i ministra pe3nomocnego RP w Pradze Wac3awa Grzybowskiego o Rusi Podkarpackiej z dnia 17 czerwca 1931 roku.;

ARTYKULY RECENZYJNE l RECENZJE;

NOTY BIBLIOGRAFICZNE;

KRONIKA NAUKOWA

Wejœcia: 3470   Rating0.00 (0 głosów)
Oceń ksišżkę | Modufikuj |Report Missing Title | Tell a Friend | Komentarz (0)Partnerzy Portalu
See all clients...
Copyright © Historicus 2001-2005