[Click Here for WWW-VL Main Catalogue]
[Click Here for WWW-VL History Index]
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNO¦CI | PUBLIKACJE | FORUM | KATALOG WWW | GALERIA | KONTAKT
Menu Główne
Interakcja
Wydawnictwa
Różne
Redakcja
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:


Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
Szukaj

Notki i Recenzje

Main : Książki : Historia. Nauki polityczne : 

Category: Książki Historia. Nauki polityczne
Title: Niedersachsen – Niederschlesien: der Weg beider in die Geschichte  PopularRating: 5.00  views:10056
Opis:   (Dolna Saksonia – Dolny Śląsk: ich droga przez dzieje pod red. W. Mrozowicza i L. Zygnera, Getynga-Wrocław 2005, ss. 163, fot.
Average Ratings: (1) (10)
Review submitted: 2006/10/29
Submitter: admin on 2006/10/29
Overall Rating: Category Ratings: 5Category Ratings: 5Category Ratings: 5 5
Recenzja:
Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Maxa Plancka oraz Polską Misję Historyczną w Getyndze, przy współudziale Uniwersytetu Wrocławskiego, która odbyła się 10 listopada 2003 r. w Getyndze. Ogłoszenie drukiem referatów zaprezentowanych podczas kolokwium, zbiegła się z obchodami Roku Polskiego w Niemczech. O randze konferencji, stanowiącej rezultat długoletniej współpracy landu Dolnej Saksonii oraz Województwa Śląskiego, mogą świadczyć, przybyli na jej obrady zaproszeni goście, przedstawiciele władz polskich i niemieckich – Konsul Generalny RP w Niemczech oraz przedstawiciel Konsula Generalnego Niemiec w Polsce.

Otwarcia konferencji oraz przywitania zebranych gości i wszystkich uczestników kolokwium dokonał profesor Otto Gerard Oexle z Instytutu Maxa Planka w Getyndze. Słowo wstępne i jako pierwszy, swój referat wygłosił dr Leszek Zygner (UMK), szef Polskiej Misji Historycznej w Getyndze. We wprowadzeniu, przedstawiona został historia dobrosąsiedzkiej współpracy, jaka zawiązała się po między Dolną Saksonią i Dolnym Śląskiem na przestrzeni lat. Rozwojowi tej współpracy sprzyjały wydarzenia, jakie miały miejsce po roku 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej. To bezpośrednio te wypadki nadały nowy impuls w rozwoju stosunków w skali międzynarodowej, a w szczególności w rozwijaniu partnerskich relacji sąsiadujących ze sobą regionów. W kontekście tych sprzyjających warunków politycznych i gospodarczych podjęto refleksję nad historią wspólnych oddziaływań wynikających z sąsiedzkiej bliskości. Poznanie procesów wspólnego oddziaływania na płaszczyźnie wielu sfer działalności mieszkańców Saksonii i Śląska na przestrzeni wieków służyć ma pogłębianiu współpracy w zjednoczonej Europie.
Zakres poruszanych problemów poruszanych podczas konferencji obejmował szeroko pojęte stosunki zachodzące pomiędzy Saksonią a Śląskiem, na przestrzeni wieków. Wśród wygłoszonych referatów, a drukowanych w niniejszej publikacji, odnajdziemy szkice poświęcone m. in. historii kościoła, kulturze czy związkom dynastycznym.

Na całość publikacji składa się 11 referatów wygłoszonych podczas kolokwium. Wszystkie wystąpienia prelegentów wydano w języku niemieckim. Kolejność publikowanych artykułów odpowiada, kolejności wystąpień poszczególnych uczestników konferencji. Pierwszym, po wyżej wymienionym wprowadzającym w tematykę referacie dra Zygnera, było wystąpienie Stanisława Rosiaka (IH Uniwersytetu Wrocławskiego) dotyczące początków Polski i Śląska w oczach dwóch kronikarzy saskich: mnicha Widukinda z Korbei oraz biskupa Thietmara z Merseburga. Informacje zawarte w tych dwóch źródłach są niezwykle cenne dla badań nad początkami państwowości Polski. Autor dokonując analizy poszczególnych fragmentów przestawia obraz oraz stosunek kronikarzy na temat wschodniego sąsiada. Ze względu na różny okres powstania kronik możemy obserwować kształtowanie się poglądu na początki państwa polskiego.

Marek Derwich przedstawił udział duchowieństwa dolnosaskiego w procesie chrystianizacji polski i rolę jaką odegrało w momencie tworzenia struktur kościelnych na ziemiach polskich. Autor odtworzył proces chrystianizacji ziem polskich, który był ściśle związany z początkami monastycyzmu na tych terenach. Początki tego procesu datuje się na lata sześćdziesiąte X w., i są bezpośrednio związane z przybyciem księżniczki czeskiej Dobrawy. Dalej przedstawione zostały kolejne etapy chrystianizacji ziem polskich, za sprawą władców polskich przy czynnym udziale duchowieństwa południowoniemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem chrystianizacji dokonywanej na terenie Śląska. Szczegółowo zaprezentowana została rola i działalność duchowieństwa dolnosaskiego, jakie odegrało w tym procesie.
Kolejnym artykułem dotyczącym historii kościoła i rozwoju monastycyzmu, nawiązującym do wcześniejszego wystąpienia Marka Derwicha, jest studium poświęcone klasztorom znajdującym się na terenie księstwa brunszwicko-luneburskiego i Śląska, autorstwa Natalie Kruppa z Instytutu Maxa Planka. Przedmiotem rozważań tego artykułu jest rozwój środowiska monastycznego na terenie określonym w temacie wystąpienia, z uwzględnieniem czynników sprzyjającym rozwojowi poszczególnych klasztorów oraz ich wspólnych powiązań. Do charakterystyki poszczególnych okresów w rozwoju sieci klasztornych, autorka dołączyła do druku zestawienie w formie tabel ilustrujące powstawanie poszczególnych klasztorów osobno dla księstwa brunszwicko-luneburskiego i dla Śląska, co niewątpliwie ułatwia ogarnięcie tematu wystąpienia.

Saksonia w świadomości Ślązaków w średniowieczu to temat kolejnego wystąpienia, autorstwa Wojciecha Mrozowicza (IH Uniwersytetu Wrocławskiego). Referat ten dotyka, niezwykle ważnego zagadnienia, jakim jest postrzeganie sąsiadów na przestrzeni wieków. Autor przedstawił, na podstawie bogatego materiału źródłowego, relacje i ich oddziaływanie, po między mieszkańcami Śląska i Saksonii, w świadomości zbiorowej. Analiza czynników, które miały wpływ na kształtowanie obrazu Saksonii i jej mieszkańców, w świadomości Ślązaków pozwala na lepsze zrozumienie problemów wynikających ze wspólnej koegzystencji.

O związkach dynastycznych książąt śląskich i dolnosaskich, i ich znaczeniu dla obu sąsiadujących ziem, swoje uwagi przedstawił Rozcisław Żerelik (IH Uniwersytetu Wrocławskiego). W zwięzły sposób zaprezentowane zostały relacje dynastyczne, które posiadają długą tradycję, co ma odzwierciedlenie w źródłach i bogatej literaturze.

Kolejnym ciekawym artykułem zawartym w niniejszej publikacji jest referat Joanny Malz-Rosik z Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczący epizodu obecności Augusta Henryka Hoffmanna von Fallersleben na Śląsku. Ten niemiecki poeta żyjący w latach 1798-1874, był jednym z pierwszych badaczy średniowiecznej literatury flamandzkiej i autorem fundamentalnego cyklu edycji dawnych tekstów wydawanych we Wrocławiu. Tej postaci oraz temu okresowi, który Hofmann spędził we Wrocławiu, wykładając germanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim poświęcony jest niniejszy tekst.

W podobnym tonie, szkicu biograficznego, utrzymany jest kolejny artykuł autorstwa Marianne Zingel, dotyczący pobytu Edyty Stein w Getyndze. Edyta Stein, kanonizowana w 1998 r., w latach 1913-16 przebywała w Getyndze studiując filozofię, germanistykę oraz historię. Kilkuletni okres, który Edyta Stein spędziła na studiach oraz jego wpływie na dalsze jej losy jest przedmiotem tego referatu.

Autorem kolejnego artykułu zamieszczonego w tej publikacji jest Reiner Sachs Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Przedmiotem niniejszego wystąpienia była obecność artystów i rzemieślników na łamach pracy na przestrzeni XIX i początków XX wieku.

Ostatnim referatem zamieszczonym w książce Niedersachsen... jest praca Romana Stelmacha (AP we Wrocławiu) poświęcona źródłom do stosunków dolnośląsko-dolnosaskich, przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Autor przedstawił efekt kwerendy archiwalnej dotyczącej w/w stosunkom. Zaprezentowane zostały najwcześniejsze pojedyncze źródła, jak i poszczególne zespoły archiwalne stanowiące podstawę dla badań historycznych.
Zaprezentowana publikacja stanowi owoc bardzo dobrej współpracy rożnych instytucji naukowych. Szeroki horyzont badawczy skupiający rożne dziedziny naukowe skupione wokół jednego problemu doskonale odzwierciedla wielopłaszczyznowość stosunków po między dwoma sąsiadującymi od wieków regionami. Oczywiście zaprezentowane materiały nie wyczerpują zagadnień lecz stanowi początek i zachętę dla dalszych spotkań i odkrywania wspólnego dziedzictwa w jednoczącej się Europie. Konferencja oraz wydane materiały w ramach Niedersachsen... może służyć, jako przykład dla badań nad innymi regionami, których tematykę można rozciągnąć i uzupełnić o przedstawicieli innych narodowości.

Rafał Balkiewicz

Tell a friend | Broken link

Partnerzy Portalu
See all clients...
Copyright © Historicus 2001-2005