[Click Here for WWW-VL Main Catalogue]
[Click Here for WWW-VL History Index]
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNO¦CI | PUBLIKACJE | FORUM | KATALOG WWW | GALERIA | KONTAKT
Menu Główne
Interakcja
Wydawnictwa
Różne
Redakcja
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:


Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
Szukaj

Notki i Recenzje

Main : Książki : Historia. Nauki polityczne : 

Category: Książki Historia. Nauki polityczne
Title: Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie, pod red. Kazimierza Grążawskiego,  PopularRating: 5.00  views:6860
Opis:   W3oc3awek-Brodnica 2003,
ss. 371.
Average Ratings: (1) (10)
Review submitted: 2004/11/26
Submitter: rb on 2004/11/26
Overall Rating: Category Ratings: 5Category Ratings: 5Category Ratings: 5 5
Recenzja:
Niniejsze wydawnictwo stanowi pok3osie konferencji naukowej, kt??odby3a si? G??ie w dniach 1-2 czerwca 2002 r. i wydane zosta3o nak3adem W3oc3awskiego Towarzystwa Naukowego oraz Muzeum w Brodnicy. Ca3a konferencja oraz materia3y zawarte w publikacji pod redakcją Kazimierza Grążawskiego zosta3y zadedykowane zmar3emu profesorowi Janowi Powierskiemu –znakomitemu mediewiście i wielkiemu znawcy problematyki polsko-krzyżacko-pruskiej. Zorganizowanie og??polskiej konferencji Pogranicze ... spowodowa3 wzrost bada?charakterze interdyscyplinarnym –jak czytamy we wst?e –obejmującym nie tylko studia mediewistyczne, ale r??eż badania archeologiczne niejednokrotnie wspierane osiągni?ami nauk przyrodniczych (co ma odzwierciedlenie w tym zbiorze artyku3??
Pogranicze... sk3ada si? dwudziestu dwu referat??kt??h autorzy reprezentują z jednej strony r?? środowiska badawcze, a z drugiej r?? dyscypliny naukowe. Wśr??ej r??rodności najwyra1niej swoją obecnoś?aznaczyli naukowcy z UMK. Instytut Historii i Archiwistyki reprezentowa3o dw??pracownik??ies3aw Sieradzan oraz S3awomir J??ak. Obok toru??ego ośrodka naukowego reprezentowane by3y inne: warszawski, w3oc3awski, gda??, 3??i, olszty?? i kwidzy??, co niewątpliwie podnosi wartoś? atrakcyjnoś?ublikacji. Warto podkreśli?że jest to jedna z niewielu prac omawiająca w tak szerokim zakresie problematyk?rzedmiotu.
Trzy pierwsze artyku3y stanowią rezultat wsp??acy archeolog?? przyrodnik??Pierwszy z nich autorstwa Andrzeja Zielskiego oraz Paw3a Kami??ego opisuje możliwości wykorzystania metody dendrochronologiczenej w badaniach nad klimatem w średniowieczu. Autorzy wykazują ścis3e powiązania oraz wp3yw warunk??limatycznych na czynniki zasiedlania danego obszaru. Przedstawiono możliwoś?ekonstrukcji tych czynnik??kt??mają bezpośredni wp3yw na klimat, za pomocą metody dendrochronologicznej. Drugi pi??Doroty Bienias dotyczy relacji osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dolinie dolnej i środkowej Drw?, a środowiskiem przyrodniczym. Analizie zosta3y poddane wybrane elementy przyrodnicze i ich wp3yw na osadnictwo oraz dokonano pr??rekonstrukcji warunk??ydrograficznych (czyli zależności i relacji mi?y osadami, a poziomem rzeki). Trzecia publikacja autorstwa Anny Filbrandt-Czai oraz Bożeny Noryśkiewicz, przedstawia rol?aleobotanika (obok archeologa i historyka) w badaniach nad rekonstrukcją środowiska naturalnego i jego wp3ywu na osadnictwo w średniowieczu. Przede wszystkim przedstawiona zosta3a tzw. analiza py3kowa, kt??polega przebadaniu ziaren py3ku i zarodnik??raz zamian w nich wyst?jących, s3użących w rekonstrukcji środowiska naturalnego. Wojciech Chudziak w swoim wystąpieniu przedstawi3, na podstawie 1r?? archeologicznych dzieje ziemi che3mi??ej na prze3omie I i II tysiąclecia, wykazując dużą aktywnoś?ud?? tym rejonie. Ciekawym artyku3em jest praca Waldemara A. Moszczy??ego dotycząca sąsiedztwa s3owi??-pruskiego w VIII-XI w., kt??rzadko bywa3o przedmiotem zainteresowania badaczy w Polsce, stanowiąca rezultat analizy ceramiki z teren??owego Dworu, Tarczyna i Trzcin. Tego samego obszaru terytorialnego dotyczy kolejny artyku3, Rafa3a Maciszewskiego, kt??przedstawi3 rezultaty prowadzonych prac archeologicznych osady przygrodowej. Kszta3towaniem si?ranicy mazowieckiej i dziej??iemi micha3o9wskiej w XIV i XV w. stanowią przedmiot kolejnych dw??artyku3??utorstwa Elżbiety Kowalczyk i Wies3aw D3ugok?i. Analizą 1r?? i stanu bada?d pograniczem kujawsko-krzyżackim w średniowieczu zają3 si?3awomir J??ak, kt??o praca stanowi najbardziej wartościową, dla historyka, cz? niniejszego zbioru. Istotnym problemem, jakim są spory graniczne (tak charakterystycznym dla tego typu teren??sta3 si?rzedmiotem zainteresowania Wies3awa Sieradzana w artykule b?cym przyczynkiem do zagadnienia rozwiązywania spor??ranicznych w średniowieczu ma przyk3adzie roli miasta Janowa. Wartościową publikacją niewątpliwie jest efekt prac archeologicznych Antoniego Paw3owskiego z terenu wzg?? zamkowego w Dzierzgoniu, stanowiącego jeden z najstarszych murowanych zamk??rzyżackich na terytorium pruskiego plemienia Pomezan??
Pogranicze polsko-pruskie i krzyżackie stanowi bardzo cenną publikacj?na kt??sk3ada si?rzede wszystkim jej wielop3aszczyznowoś?awartych w niej artyku3??aukowc??eprezentujących r?? ośrodki i dziedziny badawcze. Na wartoś?racy wp3ywa r??eż wykaz literatury zamieszczany na ko??każdego artyku3u, bardzo pomocy zw3aszcza dla os??iekoniecznie zorientowanych w badaniach np. paleobotanicznych. Mankamentem może by?edynie b3? pope3niane przez t3umacza dokonującego streszcze?tyku3?? j?ku niemieckim. Nagminnym b3?m pope3nianym przez t3umacza by3o określanie zakonu krzyżackiego niemieckim określeniem Kreuzritten oraz b3?w przy operowaniu nazwami geograficznymi.
Należ jeszcze raz podkreśli?yjątkowoś?rezentowanej publikacji ze wzgl? na jej szeroki wachlarz zaprezentowanych rezultat??ada?rak opracowa?terdyscyplinarnych na rynku wydawniczym powoduje, że praca pod redakcją Kazimierza Grążawskiego wyznacza pewien kierunek bada?terdyscyplinarnych w kraju.

Rafa3 Balkiewicz

Tell a friend | Broken link

Partnerzy Portalu
See all clients...
Copyright © Historicus 2001-2005