[Click Here for WWW-VL Main Catalogue]
[Click Here for WWW-VL History Index]
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNO¦CI | PUBLIKACJE | FORUM | KATALOG WWW | GALERIA | KONTAKT
Menu Główne
Interakcja
Wydawnictwa
Różne
Redakcja
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:


Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
Szukaj

Notki i Recenzje

Main : Wystawy : 

Category: Wystawy
Title: Sztum. Dzieje miasta do 1945 r. / Stuhm. Geschichte der Stadt bis 1945.  PopularRating: 6.00  views:12590
Opis:   Wystawa Centrum Kultury Prus Wschodnich, Ellingen/ Bawaria.
Average Ratings: (1) (10)
Review submitted: 2004/12/17
Submitter: admin on 2004/12/17
Overall Rating: Category Ratings: 6Category Ratings: 6Category Ratings: 6 6
Recenzja:
Wystawa Sztum – dzieje miasta powsta3a przy wsp??acy Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen i Sztumskiego Centrum Kultury oraz dzi? zaangażowaniu w3adz miejskich, kt??by3y zainteresowane powstaniem sta3ej ekspozycji poświ?nej dziejom miasta. Ca3e przedsi?i?e posiada historyczną opraw?ponieważ zosta3o zorganizowane w zrekonstruowanych Pomieszczeniach starego Zakonu Krzyżackiego.
Projekt to trzydzieści tablic wykonanych najnowocześniejszą cyfrową techniką drukarską w Bawarii. Na poszczeg??ch tablicach zawarte zosta3y najważniejsze wydarzenia z historii miasta. Przedstawiają one unikalne ryciny, fotografie oraz mapy, kt??zosta3y opatrzone komentarzami w j?kach: polskim i niemieckim.
Wystawie towarzyszy wydany specjalnie na t?kazj?atalog, kt??– jak zapewniają organizatorzy wystawy – może s3uży?ako ilustrowany przewodnik po dziejach Sztumu. Katalog zosta3 wydany przez Wydawnictwo Diecezji Pelpli??ej „Bernardinum” i zawiera trzydzieści stron, na kt??h znajduje si?ateria3 zebrany dla cel??ystawy.
Publikacj?oprzedza przedmowa, na kt??sk3adają si?eksty zredagowane przez Burmistrza Sztumu oraz Dyrektora Centrum Kultury Prus Wschodnich. Istotą katalogu są dzieje miasta w poszczeg??ch okresach historycznych, kt?? towarzyszą interesujące fotografie dokumentujące rozw??ztumu.
Opis wystawy zamieszczony w niniejszej publikacji rozpoczyna si?d określenia geograficznego Sztumu , nast?ie om??ne zostają pradzieje ziemi sztumskiej do momentu sprowadzenia Zakonu Niemieckiego na tereny Prus. Kolejne informacje dotyczą początk??amku krzyżackiego i powstania samego miasta. Od tego momentu można śledzi?uż wzloty i upadki gospodarczo - polityczne Sztumu w kolejnych latach (począwszy od wojny trzynastoletniej poprzez potop szwedzki, rozbiory, okres I wojny światowej, lata trzydzieste do czas??I wojny światowej). Wszystkie wydarzenia ilustrowane są przez bogaty zbi??otografii. Umieszczony na każdej stronie tekst opisywanych wydarze?sta3 podzielony na wersj?olsko i niemieckoj?czną,
W katalogu uwypuklone zosta3y kwestie narodowościowe bez faworyzowania czy kokieterii kt??ś ze stron, co wp3ywa bardzo pozytywnie na wartoś?ublikacji jak i samej wystawy. Należy r??eż podkreśli?że zebrany materia3 doskonale oddaje nieistniejącą już zabudow? architektur?iasta. Ca3oś?amyka kalendarium najważniejszych wydarze?dziej??ztumu oraz wykaz literatury, kt??zach? zainteresowanych do poszerzenia wiadomości z historii tego regionu Polski.
Jedynym mankamentem wystawy i katalogu, w kontekście prowadzonych dyskusji na temat utworzenia Centrum Wyp?onych, jest brak jednoznacznego ustosunkowania si?kresu hitlerowskiego miasta. Jest to bardzo ważna cz? historii tego rejonu, nad kt??nie unikniemy dyskusji.
Wystawa i towarzyszące jej wydawnictwo poprzez uświadomienie sobie posiadania wsp??j historii niewątpliwie prowadzą do pog3?enia wsp??acy polsko-niemieckiej.

Tell a friend | Broken link

Partnerzy Portalu
See all clients...
Copyright © Historicus 2001-2005