[Click Here for WWW-VL Main Catalogue]
[Click Here for WWW-VL History Index]
STRONA GŁÓWNA | AKTUALNO¦CI | PUBLIKACJE | FORUM | KATALOG WWW | GALERIA | KONTAKT
Menu Główne
Interakcja
Wydawnictwa
Różne
Redakcja
Login
Nazwa użytkownika:

Hasło użytkownika:


Zapomniałeś hasło?

Zarejestruj się teraz!
Szukaj

Notki i Recenzje

Browse reviews by alphabetical listing

Czasopisma i Serie wydawnicze (3)
Książki (6)
Historia. Nauki polityczne
R?? (1)
Wystawy (1)


There are 11 reviews in our database.

Latest Listings

Category: Czasopisma i Serie wydawnicze
Title: Biuletyn Polskiej Myśli Historycznej (Bulletin der Polnischen Historischen Mission), Nr 1/2002 Popular views:12497
Opis:   Nr 1/2002
Description   Wydawnictwo Uniwersytetu Miko3aja Kopernika w Toruniu opublikowa3o drukiem pierwszy numer Biuletynu Polskiej Misji Historycznej, dzia3ającej formalnie od dnia sierpnia 2001 r. przy Max Planck Institut f?chichte w Getyndze (Niemcy). Polska Misja Historyczna jest autonomiczną instytucją badawczą, kt?? celem jest wspieranie mi?ynarodowej wsp??acy mi?y historykami polskimi i niemieckimi, a także badaczami z innych kraj??Obecnie po up3ywie dw??lat od powstania tej pr?ej oraz ważnej i – dodajmy -znanej już w Polsce i Niemczech plac?? naukowej, ukazuj?i?ierwszy numer regularnego periodyku naukowego ilustrującego jej dzia3alnoś?r
Tom otwiera przedmowa, kronika Polskiej Misji Historycznej, wykaz gości i stypendyst??nstytutu Historycznego Maxa Plancka w 2002 r., wykaz wyk3ad??racownik??nstytutu Historycznego Maxa Palnca w Polsce oraz om??nie serii wydawniczej „Prussia Sacra” – wszystko pi??kierownika Misji dr. dr Leszka Zygnera.
Cz? zasadniczą tej dwuj?cznej publikacji jest dzia3 „Studia i Materia3y”, w kt?? znajdują si?ast?jące opracowania historyczne:
1. J. Ma33ek, Polscy protestanci i ich rola w dziejach Polski;
2. K. Ruchniewicz, Porozumienie i pojednanie mi?y Polską a Niemcami po II wojnie światowej na przyk3adzie podr??niemieckich polityk??o Polski;
3. E. Podkowski, Kultura pisma i książki w Polsce p??go średniowiecza;
4. M. Niedzielska, Idee konserwatywne – reakcja polityczna – liberalizm. Rządzący i opozycja w monarchii Hohenzollern??o rewolucji marcowej na przyk3adzie prowincji pruskiej;
5. H. Flachenecker, Od Liber Pontificalis do Germania Sacra. Dziejopisarstwo kościelne mi?y statystyką a liturgią.
Tom I biuletynu zawiera r??eż kr??e referaty, b?ce owocem Mi?ynarodowego Kolokwium M3odych Mediewist??a temat „Stan obecny i przysz3y rozw??ediewistyki europejskiej – perspektywy m3odej generacji. Są to teksty:
R. Simi??go, Jednoś?zy wielkoś?Dokąd powinny zmierza?adania historyczne w Europie?
S. Chojnackiego, Mediewistyka – nauka o średniowieczu czy integralna cz? ca3ościowej nauki historyczne?
P. Kuleszy, Mediewistyka starszej i m3odszej generacji – gdzie leży r??ca?
Inicjatyw?ydawania drukiem Biuletynu należy powita? wielkim zadowoleniem i wyrazi?adziej?a jej tw??ą kontynuacj? nast?ych latach.
Review submitted: 2009/5/17
Read reviews | Tell a friend | Broken link

Category: Książki Historia. Nauki polityczne
Title: Spacer po dawnej Ostródzie PopularRating: 5.00  views:10001
Opis:   Janusz Bogdan Kozłowski,
Dąbrówno 2004,
ss. 164,
12 nlb.
Average Ratings: (1) (10)
Overall Rating: Category Ratings: 5Category Ratings: 5Category Ratings: 5.00 5.00
Review submitted: 2006/10/29
Read reviews | Tell a friend | Broken link

Category: Książki Historia. Nauki polityczne
Title: Niedersachsen – Niederschlesien: der Weg beider in die Geschichte PopularRating: 5.00  views:10057
Opis:   (Dolna Saksonia – Dolny Śląsk: ich droga przez dzieje pod red. W. Mrozowicza i L. Zygnera, Getynga-Wrocław 2005, ss. 163, fot.
Average Ratings: (1) (10)
Overall Rating: Category Ratings: 5Category Ratings: 5Category Ratings: 5.00 5.00
Review submitted: 2006/10/29
Read reviews | Tell a friend | Broken link

Category: R??
Title: Kultura w dyskursie obywatelskim, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach PopularRating: 5.00  views:10281
Opis:   Stefan Jerzy Rittel, Kultura w dyskursie obywatelskim, Wydawnictwo Akademii Świ?krzyskiej w Kielcach, Kielce 2004, ss. 238.
Average Ratings: (1) (10)
Overall Rating: Category Ratings: 5Category Ratings: 5Category Ratings: 5.00 5.00
Review submitted: 2006/3/23
Read reviews | Tell a friend | Broken link

Category: Książki Historia. Nauki polityczne
  Title: Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą) PopularRating: 5.00  views:12755
Opis:   Tytu3: Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (mi?y Drw? a Pisą)
Autor: Elżbieta Kowalczyk
Warszawa 2003,
wyd. I,
ss. 336,
format B5;
ISBN 83-7181-280-9

Studia historyczne, archeologiczne i toponomastyczne nad dziejami p??cnej granicy Mazowsza i posadowionych w jej sąsiedztwie wa3??od3użnych.
Average Ratings: (1) (10)
Overall Rating: Category Ratings: 5Category Ratings: 5Category Ratings: 5.00 5.00
Review submitted: 2005/10/11
Tell a friend | Broken link

Partnerzy Portalu
See all clients...
Copyright © Historicus 2001-2005