Zmarł Profesor Jerzy Serczyk

Data 2006/4/4 12:10:00 | Temat: Wiadomości

W dniu 31 marca 2006 roku zmarł po długiej chorobie w wieku 79 lat wieloletni profesor Instytutu Historii i Archiwistyki UMK profesor Jerzy Serczyk.

Urodzony w roku 1927 w Krakowie, przeżył dzieciństwo i młodość trzech miastach nadwiślańskich: Warszawie, Krakowie i Toruniu. Po trudnych przejściach lat wojennych i pierwszego okresu powojennego odbył w latach 1946-1950 studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Ludwika Kolankowskiego, historyka Polski jagiellońskiej. Tu także zawarł związek małżeński z Barbarą Gąsowską, z którą współpracował w latach studenckich w Bibliotece Uniwersyteckiej. Doktoryzował się roku 1960 w zakresie dziejów ruchu husyckiego w Polsce; pierwsze jego publikacje naukowe związane były z tą dziedziną.


Następnie przeniósł swoje zainteresowania na historię historiografii. W tym przedmiocie ogłosił szereg opracowań w postaci książek w kraju i zagranicą, oraz uzyskał habilitację. Najważniejszym dziełem Jerzego Serczyka z tej dziedziny jest pierwszy polski podręcznik akademicki dziejów historiografii powszechnej "25 wieków historii". Zajmowa3 si蟲򶭩eż historią szk󱟷yższych; og3osi3 m.in. książk蟁lbertyna (o dziejach uniwersytetu w Kr򫤷cu w Prusach).


Wydarzenia ostatnich dziesi颩oleci skierowa3y jego uwag蟫u najnowszym dziejom Niemiec, czego owocem sta3a si蟫siążka Podzielone Niemcy, obejmująca histori蟬at 1945-1990. W formie książkowej og3osi3 także autobiograficzne: "Wspomnienie o Toruniu z czas򵟉I Rzeczypospolitej" i "Min겯 życie". Dzie3em J. Serczyka, nie dającym si蟪ednoznacznie zaklasyfikowa䟤o określonego gatunku piśmienniczego jest książka "Dooko3a 'Przemin겯 z wiatrem'". Swoistym bestsellerem, kt򱷠doczeka3 si蟤otąd dziewi颩u wyda�ta3 si蟰odr颺nik dla student򵞢Podstawy bada�storycznych" (nowsze wydania przygotowuje do druku prof. Marian Pawlak). Za trzy opracowania książkowe o dziejach Towarzystwa Naukowego w Toruniu instytucja ta obdarzy3a go swoim cz3onkostwem honorowym.


W roku 1996 otrzyma3 tytu3 naukowy profesora. Znajdując si蟯becnie na emeryturze, prowadzi jeszcze, cho䟪uż w zmniejszonym wymiarze, zaj颩a ze studentami historii i filologii germa𲪩ej. Uprawia też aktualną publicystyk誠pisując liczne artyku3y i felietony w prasie i periodykach regionalnych.


Ten artykuł pochodzi z Historicus - Portal Historyczny
http://historicus.umk.pl

Link do tej wiadomości to:
http://historicus.umk.pl/modules/news/article.php?storyid=7