Jaczynowska Maria

Category: Sylwetki Toruńskich Historyków
Submitter: Dariusz Jasieniecki

Jaczynowska Maria

Prof. dr hab. Maria JaczynowskaUrodzona 17 lutego 1928 r. w Warszawie. W latach 1946-1948 studiowała historię na Uniwersytecie Łódzkim, następnie w l. 1948-1951 na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. Jerzego Manteuffla. W latach 1951-1955 była st. asystentem w Instytucie Historycznym UW. Od 1955 r. mieszka i pracuje w Toruniu. Po przejściu na emeryturę (1998) zatrudniona na 1/3 etatu. W 1958 r. uzyskała stopień doktora na UW (promotor I. Bieżuńska-Małowist, temat: Ekonomiczne podstawy nobilitas rzymskiej u schyłku Republiki). W lutym 1965 r. zdała kolokwium habilitacyjne na UMK. Temat pracy: Collegia Iuvenum. Rola historyczna i działalność organizacji młodzieży rzymskiej w okresie wczesnego cesarstwa. W r. 1976 uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego, a w r. 1984 - profesora zwyczajnego. W okresie pracy na UMK wykształciła 74 magistrów, 6 doktorów (2 przewody doktorskie w toku) i 2 doktorów habilitowanych. Uzyskała trzykrotnie nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i techniki ( 1972, 1975, 1979) oraz trzykrotnie nagrodę Ministra Edukacji Narodowej ( 1988, 1996, 2000 - nagroda zespołowa). W 1984 r. była na UMK promotorem doktoratu h.c. profesora Franco Sartori. Opublikowała 76 pozycji naukowych ( 14 rozpraw i artykułów za granicą: w Niemczech, Włoszech i Francji), w tym 8 książek. Najważniejsze z nich: podręcznik akademicki "Historia starożytnego Rzymu", W-wa 1975-1988 (7 wydań), monografię "Les associations de la jeunesse romaine au temps du Haut-Empire", Ossolineum 1978, "Religie świata rzymskiego", Warszawa PWN 1987, II wyd. 1990, oraz "Dzieje Imperium Romanum", Warszawa PWN 1995, 1996. Od 1959 r. jest członkiem Society for the Promotion of Roman Studies (od 1993 - lifemember). W roku 1961/62 przebywała przez 8 miesięcy we Francji jako stypendystka Rządu Francuskiego. W latach 1987-1992 członek Międzynarodowego Komitetu "Association Internationale de l\Epigraphie Grecque et Latine.. Zainteresowania naukowe koncentrują się na historii społecznej starożytnego Rzymu, a zwłaszcza dziejach kultów religijnych w świecie rzymskim. Od 1943 r. w harcerstwie (Szare Szeregi), sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, członek Światowego Związku Żołnierzy AK, odznaczona m.in. Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

Submitted on:  Fri, 13-Oct-2006, 14:11