"Biuletyn Polskiej Misji Historycznej"

"Biuletyn Polskiej Misji Historycznej" jest czasopismem naukowym poświęconym dziejom Polski i Niemiec, w którym przedstawiane są różne zagadnienia historyczne z perspektywy obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między nimi. Czasopismo to dokumentuje działalność Polskiej Misji Historycznej, funkcjonującej w latach 2001-2009 przy Instytucie Historycznym Maxa Plancka w Getyndze, a od września 2009 roku ulokowanej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu. Od 2011 roku "Biuletyn" jest wydawany jako rocznik (ISSN 2083-7755, e-ISSN 2391-792X). Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe.

"Biuletyn Polskiej Misji Historycznej" jest wydawany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Zakupu czasopisma można dokonywać przez stronę internetową Wydawnictwa Naukowego UMK. Biuletyn jest również bezpłatnie udostępniany na Akademickiej Platformie Czasopism, artykuły są publikowane w systemie Open Journal System (OJS) na zasadach licencji Creative Commons.

"Biuletyn Polskiej Misji Historycznej" na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • wykaz czasopism z dnia 17 września 2012 r., część B - 3 punkty,
 • wykaz czasopism z dnia 20 grudnia 2012 r., część B - 3 punkty,
 • wykaz czasopism z dnia 17 grudnia 2013 roku, część B - 4 punkty,
 • wykaz czasopism z dnia 31 grudnia 2014 roku, część B - 4 punkty,
 • wykaz czasopism z dnia 18 grudnia 2015 roku, część B - 7 punktów,
 • wykaz czasopism z dnia 9 grudnia 2016 roku, część B - 7 punktów,
 • ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku, część B - 7 punktów.

 

"Biuletyn" w Index Copernicus:

 • IC Journals Master List 2012 - ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 5.49 pkt,
 • IC Journals Master List 2013 - ICV w wysokości 6.58 pkt,
 • IC Journals Master List 2014 - ICV w wysokości 68.33 pkt (wartość znormalizowana wskaźnika ICV: 6.78 pkt).

Wskazówki wydawnicze dla Autorów (link).

Zasady dotyczące recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w "Biuletynie" (opracowano zgodnie wytycznymi polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r.):

 • do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji,
 • Autor lub Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process), w
  pozostałych przypadkach Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów,
 • pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia (formularz recenzyjny),
 • nazwiska Recenzentów poszczególnych numerów czasopisma nie są ujawniane.

Kryteria kwalifikowania artykułów do druku w "Biuletynie":

 • artykuł ma charakter naukowy,
 • temat artykułu jest zgodny z profilem czasopisma,
 • temat artykułu jest oryginalny (wkład do wiedzy naukowej),
 • przy przygotowaniu artykułu zachowano rygory naukowe (zastosowano naukowe metody badawcze),
 • artykuł odnosi się do aktualnej literatury naukowej,
 • artykuł jest poprawny formalnie (język, styl, zapis bibliograficzny, logika konstrukcji),
 • artykuł został zaakceptowany przez anonimowych recenzentów.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych: "za artykuł o charakterze naukowym należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze".

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją "Biuletynu Polskiej Misji Historycznej".

Redakcja:

dr Renata Skowrońska (Polska Misja Historyczna)
prof. dr hab. Helmut Flachenecker (Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu)
Kontakt z Redakcją: r.skowronska@uni-wuerzburg.de

Komitet Redakcyjny / Rada Naukowa czasopisma:

prof. dr. hab. Wojciech Fałkowski, prof. dr. hab. Helmut Flachenecker, prof. dr. hab. Alfred Forchel, prof. dr. hab. Heinz-Dieter Heimann, prof. dr. hab. Tomasz Jasiński, prof. dr. hab. Stefan Kwiatkowski, prof. dr. hab. Krzysztof Ożóg, prof. dr. hab. Andrzej Radzimiński, prof. dr. hab. Janusz Tandecki.

Dotychczas ukazały się:

Nr 1/2002

Nr 2/2004

Nr 3/2005

Nr 4/2007

Nr 5/2009

Nr 6/2011

Nr 7/2012

Nr 8/2013

Nr 9/2014

Nr 10/2015

Nr 11/2016

Nr 12/2017

 

 

 

 

© 2010 przez Polska Misja Historyczna | Wszystkie prawa zastrzeżone | góra

©Partner: Historicus