"Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission"

 

Uprzejmie informujemy, że powstała nowa strona internetowa Polskiej Misji Historycznej.

Link: Polska Misja Historyczna

 

"Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission" jest czasopismem naukowym poświęconym dziejom Polski i Niemiec, w którym przedstawiane są różne zagadnienia historyczne z perspektywy obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między nimi. Czasopismo to dokumentuje działalność Polskiej Misji Historycznej, funkcjonującej w latach 2001-2009 przy Instytucie Historycznym Maxa Plancka w Getyndze, a od września 2009 roku ulokowanej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu. Od 2011 roku "Biuletyn" jest wydawany jako rocznik (ISSN 2083-7755, e-ISSN 2391-792X). Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe.

"Biuletyn Polskiej Misji Historycznej" jest wydawany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Zakupu czasopisma można dokonywać przez stronę internetową Wydawnictwa Naukowego UMK. Biuletyn jest również bezpłatnie udostępniany na Akademickiej Platformie Czasopism, artykuły są publikowane w systemie Open Journal System (OJS) na zasadach licencji Creative Commons.

"Biuletyn Polskiej Misji Historycznej" na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • wykaz czasopism z dnia 17 września 2012 r., część B - 3 punkty,
 • wykaz czasopism z dnia 20 grudnia 2012 r., część B - 3 punkty,
 • wykaz czasopism z dnia 17 grudnia 2013 roku, część B - 4 punkty,
 • wykaz czasopism z dnia 31 grudnia 2014 roku, część B - 4 punkty,
 • wykaz czasopism z dnia 18 grudnia 2015 roku, część B - 7 punktów,
 • wykaz czasopism z dnia 9 grudnia 2016 roku, część B - 7 punktów,
 • ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku, część B - 7 punktów.

"Biuletyn" w Index Copernicus:

 • IC Journals Master List 2012 - ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 5.49 pkt,
 • IC Journals Master List 2013 - ICV w wysokości 6.58 pkt,
 • IC Journals Master List 2014 - ICV w wysokości 68.33 pkt (wartość znormalizowana wskaźnika ICV: 6.78 pkt),
 • IC Journals Master List rok 2016 - w wysokości 88.01

Szczegółowe wskazówki wydawnicze dla Autorów (link).

ETYKA PUBLIKOWANIA I OŚWIADCZENIE O ZAPOBIEGANIU NADUŻYCIOM
W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja, Rada Redakcyjna oraz Rada Naukowa czasopisma „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission" na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dbają o przestrzeganie prawa własności intelektualnej, rzetelność prezentowanych na łamach pisma badań naukowych i przestrzegają standardów etycznych ustalonych przez Comitee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja, Rada Redakcyjna oraz Rada Naukowa czasopisma „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission" oświadczają, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu. W związku z powyższym, ustala się następujące obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron:

I. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW
Recenzenci tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission" zobowiązują się do:
1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi i powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki;
2. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych;
3. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką;
4. Poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów;
5. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania.

II. OBOWIĄZKI AUTORÓW
Autorzy tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission" zobowiązują się do:
1. Złożenia oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe;
2. Złożenia oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym;
3. Współpracy z Redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych;
4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem;
5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych;
6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych;
7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć);
8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
9. Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission" jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2.

III OBOWIĄZKI REDAKCJI
Członkowie redakcji czasopisma „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission" zobowiązują się do:
1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki;
2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i udzielania ich Autorom/Autorkom tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem;
3. Informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych;
4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim;
5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem/Autorką;
6. Informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.

Zasady dotyczące recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w "Biuletynie" (opracowano zgodnie wytycznymi polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r.):

 • do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji,
 • Autor lub Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process), w pozostałych przypadkach Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów,
 • pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia (formularz recenzyjny),
 • nazwiska Recenzentów poszczególnych numerów czasopisma nie są ujawniane.

Kryteria kwalifikowania artykułów do druku w "Biuletynie":

 • artykuł ma charakter naukowy,
 • temat artykułu jest zgodny z profilem czasopisma,
 • temat artykułu jest oryginalny (wkład do wiedzy naukowej),
 • przy przygotowaniu artykułu zachowano rygory naukowe (zastosowano naukowe metody badawcze),
 • artykuł odnosi się do aktualnej literatury naukowej,
 • artykuł jest poprawny formalnie (język, styl, zapis bibliograficzny, logika konstrukcji),
 • artykuł został zaakceptowany przez anonimowych recenzentów.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych: "za artykuł o charakterze naukowym należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze".

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją "Biuletynu Polskiej Misji Historycznej".

Redakcja:

dr Renata Skowrońska (Polska Misja Historyczna)
prof. dr hab. Helmut Flachenecker (Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu)
Kontakt z Redakcją: r.skowronska@uni-wuerzburg.de

Komitet Redakcyjny / Rada Naukowa czasopisma:

prof. dr hab. Caspar Ehlers, prof. dr. hab. Alfred Forchel, prof. dr. hab. Heinz-Dieter Heimann, prof. dr. hab. Tomasz Jasiński, prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, prof. dr hab. Zdzisław Noga, prof. dr. hab. Krzysztof Ożóg, prof. dr. hab. Andrzej Radzimiński (przewodniczący), prof. dr. hab. Janusz Tandecki.

Dotychczas ukazały się:

Nr 1/2002

Nr 2/2004

Nr 3/2005

Nr 4/2007

Nr 5/2009

Nr 6/2011

Nr 7/2012

Nr 8/2013

Nr 9/2014

Nr 10/2015

Nr 11/2016

Nr 12/2017

 

 

 

 

© 2010 przez Polska Misja Historyczna | Wszystkie prawa zastrzeżone | góra

©Partner: Historicus