Wydrukuj tę stronę

Zaproszenie do publikowania

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa poinformować, że w grudniu 2022 r. ukaże się drukiem kolejny, już XXX, tom interdyscyplinarnego czasopisma poświęconego dziejom Grudziądza i ziemi chełmińskiej - ,,Rocznika Grudziądzkiego".

Pismo obecnie jest wydawane przez Muzeum w Grudziądzu im. ks. dr. Władysława Łęgi, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne (Zarząd Główny Warszawa).

Dziś zachęcamy do wzięcia udziału we współredagowaniu tego periodyku, które już na stałe wpisało się już w krajobraz czasopiśmiennictwa historycznego Polski Północnej. Duża w tym zasługa poszczególnych redaktorów i członków redakcji tego pisma, władz miasta Grudziądza, pracowników Muzeum w Grudziądzu oraz społeczności Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Dalsze trwanie i wartość tego czasopisma zależeć będzie, między innymi, od liczby i zasięgu geograficznego środowisk uczestniczących w zapełnianiu swoimi opracowaniami jego łam. Zamierzamy poszerzyć tematykę poruszaną w ,,Roczniku Grudziądzkim" (w zakresie trzech dyscyplin: archeologia, historia i nauki o sztuce), jak również przyciągnąć do współpracy uczonych niemieckich, a nawet brytyjskich, zajmujących się dziejami Grudziądza i tej części Pomorza.

W związku z tym zachęcamy Państwa do składania własnych tekstów naukowych, edycji źródeł i napisania innych opracowań do tomu XXX, który ukaże się drukiem już w końcu 2022 r.

Tradycyjnie liczymy również na doktorantów zainteresowanych tematyką historii miasta i regionu. Liczymy również na teksty dotyczące archeologii, historii sztuki, książki, prasy i etnologii. Termin oddania prac mija 31.03.2022 r.

Zgodnie KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych za teksty opublikowane w Roczniku Grudziądzkim przysługuje 40 punktów. Punktacja ta przysługuje w zakresie trzech dyscyplin: archeologia, historia i nauki o sztuce.

Artykuły ukazujące się w Roczniku Grudziądzkim wraz z ich abstraktami, są indeksowane w "The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), ERIH PLUS, Index Copernicus i POLON-index.

Na początku czerwca 2020 r. Redakcja otrzymała informację, że nasze czasopismo przeszło pozytywnie ewaluację i zostało dodane do bazy czasopism ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). Stanowiło to główną podstawę do uzyskania podwyższonej punktacji w ewaluacji z 2021 r.

Teksty zostaną poddane recenzjom przez recenzentów zewnętrznych, których nazwiska są umieszczone na stronie internetowej czasopisma: http://historicus.umk.pl/rocznikg/?hl=pl_PL
Materiały proszę przesyłać (według procedury publikowania i instrukcji wydawniczej znajdującej się na stronie Rocznika Grudziądzkiego) na adres Redakcji: Muzeum w Grudziądzu, ul. Wodna 3/5 86-300 Grudziądz lub elektronicznie na adres:

kros@umk.pl lub historia@muzeum.grudziadz.pl

Za przyjęte do druku teksty Redakcja wypłaca honoraria ze środków Rady Miasta Grudziądza.