Print this page

Spis treści tomu XIX

ARTYKUŁY

 1. Izabela Fijałkowska — Zarys historii działalności konserwatorskiej na terenie Grudziądza.
 2. Wiesław Nowosad — Najstarsze dzieje Milewskich (von der Milwe)
 3. Aleksander Smoliński - Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji przejmowania ziem dawnych Prus Królewskich i Prus Książęcych przyzna-nych jej na mocy traktatu w Wersalu (styczeń-luty 1920 r.)
 4. Krzysztof Halicki - Działalność policji politycznej w zwalczaniu ruchu komunistycz-nego w Grudziądzu w dwudziestoleciu międzywojennym
 5. Dawid Schoenwald - Eksterminacja ludności polskiej w Grudziądzu jesienią 1939 roku
 6. Wojciech Sławiński - Działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów mniejszości wyznaniowych w Grudziądzu w świetle akt archiwum IPN w Bydgoszczy
 7. Zbigniew Woźniak - Z dziejów grudziądzkiego podziemia AK na podstawie powo-jennych akt prokuratorskich

MATERIAŁY I MISCELLANEA

 1. Janusz Bottczkowski - Rejestry łąk z roku 1606
 2. Beata Bielińska-Majewska, Maciej Majewski - Wstępne wyniki badań przeprowadzonych na Górze Zamkowej w Grudziądzu (Stan. 1), we wrześniu 2008 roku
 3. Sławomir Jóźwiak, Adam Szweda - Dokument potwierdzający prawe pochodzenie mieszczanina chełmińskiego Mikołaja z 17 maja 1441 roku
 4. Arkadiusz Kamiński - Pielgrzymi z Grudziądza w Pomorskiej Pieszej Pielgrzymce (1979-19913 — przyczynek do historii pielgrzymek
 5. Małgorzata Kurzyńska - Materiały wczesnośredniowieczne z Grudziądza — Wielkiego Taipna, woj. kujawsko-pomorskie, stanowisko 4
 6. Emilia Markot, Mariusz Zebrowski - Mapy i plany Grudziądza w zbiorach Archiwum Wojskowego w Sztokholmie
 7. Waldemar Rozynkowski - Obóz pracy sióstr zakonnych w Dębowej Łące (1954-1956) - przyczynek źródłowy
 8. Mariusz Żebrowski - Księgi zgonów cytadeli grudziądzkiej 1874-1897

LUDZIE MIASTA I REGIONU

 1. Constanty Florkowski, jeden z założycieli Muzeum Starożytności w Grudziądzu (1819-1894) (Małgorzata Kurzyńska)
 2. Janusz (Juan) Stefan Eichler (1923-2002) (Magdalena Szwejka)
 3. Gustav Breuning - romantyk, pejzażysta, miłośnik „starożytności” (Teresa Tylicka)
 4. Prezydent Ryszard Kaczorowski w Grudziądzu (Karola Skowrońska)

SPRAWOZDANIA I RECENZJE

 1. G. Gzella, Procesy prasowe redaktorów „Gazety Grudziądzkiej” w latach 1894—1914 (Anna Radowska)
 2. Z. Waszkiewicz, Grudziądz w latach 1920-1939 (Sylwia Getka-Pesta)
 3. Wartości ekslibrisu i formy popularyzacji w Grudziądzu (Małgorzata Szablicka)
 4. Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Lęgi w Grudziądzu w latach 2009-2010 (Dawid Schoenwald)
 5. Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 2008-2010 (Tadeusz Rauchfleisz)
 6. Problematyka konserwatorska Twierdzy Grudziądz i jej zaplecza militamo-gospodarczego (Izabela Fijałkowska)
 7. Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2009-2010

BIBLIOGRAFIA

 1. Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 2009-2010 (I. Czarciński, K. Furmańska)