Wydrukuj tę stronę

Historia RG

Rocznik Grudziądzki jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym posiadającym długoletnią tradycję. Od 1960 r. jego twórcy starają się, aby każdy kolejny tom Rocznika przybliżał czytelnikom historię Grudziądza i ziemi chełmińskiej. Ponadto niejednokrotnie na jego łamach publikowano biografie osób związanych z miastem i niezaprzeczalnie tworzących grudziądzką i regionalną elitę intelektualną.

Powołanie do życia w r. 1960 interdyscyplinarnego czasopisma regionalnego – „Rocznika Grudziądzkiego” było niewątpliwie przełomem w badaniach nad dziejami Grudziądza. Początkowo była to inicjatywa środowiska Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Grudziądzu powstałego w 1956 r., która uzyskała wsparcie prof. dr hab. M. Biskupa z Pracowni Historii Pomorza Wschodniego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Toruniu. Z czasem przeważająca część prac redakcyjnych zaczęła się przenosić do Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu, a Oddział Grudziądzki PTH brał coraz mniejszy udział w redagowaniu periodyku. Od początku XXI w. coraz bardziej zaznaczała się współpraca Muzeum w Grudziądzu z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Obie te instytucje wzięły na swoje barki zarówno kwestie finansowania czasopisma, a przede wszystkim jego redagowania już jako periodyku ukazującego, zgodnie z nazwą, co roku. Czasopismo podlega ewaluacji dokonywanej przez zespół Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (obecnie przysługuje za artykuły 40 punktów) i jest obecne w bazach Polon-index, CEJSH, Index Copernicus i ERIH-Plus.

Czasopismo ma dużą wartość naukową, przede wszystkim ze względu na dobór tekstów z zakresu archeologii, historii, dziejów sztuki i architektury oraz ich autorów. Główny wpływ na poziom merytoryczny Rocznika Grudziądzkiego mieli i wciąż mają jego kolejni wysokiej klasy redaktorzy, którzy nadają mu właściwą formę.

 

Oto wykaz redaktorów naczelnych czasopisma:

Tom 1 (1960 r.) Marian Biskup Stanisław Myśliborski-Wołowski

Tom 2 (1961 r.) Marian Biskup – Redaktor Naukowy Adam Wolnikowski – Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego

Tom 3 (1963 r.) Andrzej Tomczak Adam Wolnikowski

Tom 4 (1965 r.) Marian Biskup Adam Wolnikowski

Tom 5-6 (1970 r.) Marian Biskup Adam Wolnikowski

Tom 7 (1977 r.) Kazimierz Wajda Adam Wolnikowski

Tom 8 (1983 r.) Kazimierz Wajda – Redaktor Stanisław Reszkowski – Przewodniczący Komitetu

Redakcyjnego Tom 9 (1985 r.) Jerzy Danielewicz – Redaktor Naczelny Stanisław Reszkowski – Zastępca Redaktora

Tom 10 (1992 r.) Jerzy Danielewicz

Tom 11 (1994 r.) Jan Pakulski

Tom 12 (1996 r.) Jan Pakulski

Tom 13 (1998 r.) Jan Pakulski

Tom 14 (2001 r.) Jan Pakulski

Tom 15 (2003 r.) Jan Pakulski

Tom 16 (2005 r.) Jan Pakulski

Tom 17 (2007 r.) Wiesław Sieradzan

Tom 18 (2009 r.) Wiesław Sieradzan

Tom 19 (2011 r.) Wiesław Sieradzan

Tom 20 (2012 r.) Wiesław  Sieradzan

Tomy 21 -29 (2013-2021) Wiesław Sieradzan