Wydrukuj tę stronę

Rocznik Grudziądzki tom XXVI

Spis treści RG XXVI

 

Artykuły

 

Małgorzata Kurzyńska, Nowe źródła wczesnośredniowieczne z gminy Świecie n. Osą ( Świecie n. Osą, stan. 83, Partęczyny, stan. 74), pow. grudziądzki)


Maciej Majewski, Znaleziska o charakterze religijnym i pielgrzymkowym z Mniszka (STAN. 16), G. Dragacz, województwo kujawsko-pomorskie

Paweł Mateusz Modrzyński, Przepisy przeciwpożarowe we wczesnonowożytnym Grudziądzu

Bartłomiej Łyczak (Toruń), Artyści grudziądzcy w XVII i XVIII wieku. Część 1: Złotnicy

Piotr Birecki, Z dziejów kościoła pw. św. Krzyża i reformackich zabudowań klasztornych w Grudziądzu

 

Tomasz Krzemiński, Szkice z dziejów grudziądzkiej Hakaty z lat 1894-1914

Izabela Fijałkowska, Architektura Grudziądza w dwudziestoleciu międzywojennym

 

Leszek Molendowski, Jezuici w Grudziądzu (1935 – 1949). Historia domu zakonnego na podstawie dokumentów jezuickich

 

Materiały i miscellanea

 

Maja Murawska, Ziemie Zachodnie gospodarne, piękne i kulturalne”. Działalność Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Grudziądzu w latach 1961-1970.

Dawid Schoenwald, Znaczne wystawy gospodarcze w Grudziądzu w okresie pruskim

Jarosław Sobolewski, Przemysł farmaceutyczny i weterynaryjny w Grudziądzu w latach 1920 - 1939

Agata Żabierek, Wypadki śmiertelne w lotnictwie polskim w Grudziądzu w świetle prasy polskiej

Paweł Nastrożny, Spuścizna numizmatyczna Zbigniewa Zawadzkiego w zbiorach Muzeum w Grudziądzu

 

Ludzie miasta i regionu

 

Wiesław Sieradzan, Andrzej Tomczak  (1922-2017), historyk, archiwista

Wiesław Sieradzan, Friedrich Wilhelm Gustav Schmid (13 IV 1826-16 II 1922), oficer wojska pruskiego, bibliofil

 

Recenzje i sprawozdania

Atlas historyczny. Grudziądz. Mapy i plany ze zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu oraz Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, wybór i opis D. Schoenwald i J. Bonczkowski, Grudziądz  2017 (Wiesław Nowosad)

Izabela Fijałkowska, Sprawozdanie z działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu w roku 2017

Paweł Grochowski, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Grudziądzu w latach 2015-2017

Wioletta Pacuszka, Marian Wesołowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu za rok 2017

Robert Rybak, Sprawozdanie z konferencji naukowej Wojsko w przestrzeni miast regionu kujawsko – pomorskiego w XIX i XX wieku