Wydrukuj tę stronę

Zapowiedzi

Rocznik Grudziądzki t. XXX 2022 r.

ARTYKUŁY

Przemysław Waszak, Krucyfiksy znad wejścia do dawnego szpitala św.
Jakuba w Toruniu, ul. Szpitalna 4

Izabela Fijałkowska, Architektura szkieletowa Starego Miasta Grudziądza

Bogusław Buszewski, Znaczenie Walthera Nernsta dla i w chemii

Tomasz Krzemiński, Klimat kulturowy Grudziądza i miast Prus Zachodnich w
drugiej połowie XIX wieku

Mateusz Maleszka, Walther Nernst i spór o „niemiecką fizykę”

Magdalena Niedzielska, Walther Nernst. Życie i działalność naukowa

Wiesław Sieradzan, Związki Walthera Nernsta z Grudziądzem

Józef Szudy, Walther Nernst – pionier współczesnej fizyki

Mariusz Żebrowski, Ucieczki jeńców brytyjskich z obozu jenieckiego w
Grudziądzu w 1918 roku

Joanna Hinz, Słupski Młyn – Przesławice: miejsce zbrodni i pamięci

Filip Rybiak, Wkroczenie Armii Czerwonej do Radzynia Chełmińskiego w
styczniu 1945 r. – w źródłach historycznych i współczesnej pamięci
mieszkańców

Witold Rakowski, Ludność Grudziądza i jej zmiany w latach 1946-2020

Agnieszka Zielińska, Spis zawodowy i spis przedsiębiorstw z 1907 roku
jako źródło do badania zagadnień społeczno-gospodarczych na przykładzie
powiatu grudziądzkiego

MISCELANEA

Sławomir Kwiatkowski, Inwentarz kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja
Biskupa w Grudziądzu w 1661 roku oraz donacje na jego rzecz w latach
1661– 1682

Paweł Nastrożny, Rocznik Grudziądzki. Dzieje periodyku (1960-2022)

Dk. Waldemar Rozynkowski, Wizyta prymasa Stefana Wyszyńskiego w domu
generalnym sióstr pasterek w Jabłonowie Pomorskim (10-11 VI 1965 r.)

Wiesław Sieradzan, Piotr z Grudziądza w świetle najnowszych badań.
Uwagi na marginesie monografii Pawła Gancarczyka, Petrus Wilhelmi de
Graudencz i muzyka Europy Środkowej XV wieku

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Bartosz Janczak, Generał bryg. Marian Przewłocki (1888-1966) - z
Kamieńca Podolskiego przez Grudziądz, Wilno do 2. Korpusu Polskiego i na
emigrację

Paweł Nastrożny, ks. Wojciech Zawacki, kanonika kapituły kolegiackiej
grudziądzkiej

Wiesław Sieradzan, Lothar Hyss (1960-2022), niemiecki historyk sztuki

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Izabela Fijałkowska, Sprawozdanie Miejskiego Konserwatora Zabytków w
Grudziądzu w 2021 roku

Paweł Grochowski, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami Oddział w Grudziądzu w latach 2018 – 2021

Dawid Schoenwald, Dawne tramwaje Grudziądza. Źródła z lat 1896-1946 z
okazji 125-lecia istnienia komunikacji tramwajowej, Grudziądz 2021, ss.
207 (Jerzy Domasłowski)

Wioletta Pacuszka, Sprawozdanie z działalności Muzeum im. Ks. Dr
Władysława Łęgi w Grudziądzu za 2021 rok

Janusz Hinz, Tadeusz Rauchfleisz, Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów
Grudziądza za 2021 rok