Wydrukuj tę stronę

Rocznik Grudziądzki tom XIII

Rocznik grudziądzki tom XIII

Wydanie I nakład 500 egz.. Ark. wyd. 25. Ark. druk. 21.

Przyjęto do druku w sierpniu 1998 r. Druk ukończono w lutym 1999 r.

Skład i druk: Wąbrzeskie Zakłady Graficzne spólka z o.o.
87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 15

Na okładce: Widok Grudziądza z 1599 r.  w Ogrodzie Królewskim Bartosza Paprockiego

Wydano na zlecenie i z funduszy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ISSN 0080-4364