ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Etyka publikowania

Etyka publikowania i oświadczenie o zapobieganiu nadużyciom

W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja, Rada Redakcyjna oraz Rada Naukowa czasopisma "Rocznik Grudziądzki" na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dbają o przestrzeganie prawa własności intelektualnej, rzetelność prezentowanych na łamach pisma badań naukowych i przestrzegają standardów etycznych ustalonych przez Comitee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja, Rada Redakcyjna oraz Rada Naukowa czasopisma "Rocznik Grudziądzki" oświadczają, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu.

W związku z powyższym, ustala się następujące obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron:

I. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW
Recenzenci tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma "Rocznik Grudziądzki" zobowiązują się do:

 1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi i powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki;
 2. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych;
 3. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką;
 4. Poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów;
 5. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania.


II. OBOWIĄZKI AUTORÓW
Autorzy tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma "Rocznik Grudziądzki" zobowiązują się do:

 1. Złożenia oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe;
 2. Złożenia oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym;
 3. Współpracy z Redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych;
 4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem;
 5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych;
 6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych;
 7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć);
 8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
 9. Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie "Rocznik Grudziądzki" jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2.


III. OBOWIĄZKI REDAKCJI
Członkowie redakcji czasopisma "Rocznik Grudziądzki" zobowiązują się do:

 1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki;
 2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i udzielania ich Autorom/Autorkom tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem;
 3. Informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych;
 4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim;
 5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem/Autorką;
 6. Informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.
ROCZNIK GRUDZIĄDZKI