ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Historia

"Rocznik Grudziądzki" jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym posiadającym długoletnią tradycję. Od 1960 roku jego twórcy starają się, aby każdy kolejny tom Rocznika przybliżał czytelnikom historię Grudziądza i ziemi chełmińskiej. Ponadto niejednokrotnie na jego łamach publikowano biografie osób związanych z miastem i niezaprzeczalnie tworzących grudziądzką i regionalną elitę intelektualną.

Powołanie do życia w roku 1960 interdyscyplinarnego czasopisma regionalnego – "Rocznika Grudziądzkiego" było niewątpliwie przełomem w badaniach nad dziejami Grudziądza. Początkowo była to inicjatywa środowiska Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Grudziądzu powstałego w 1956 roku, która uzyskała wsparcie prof. dr hab. Mariana Biskupa z Pracowni Historii Pomorza Wschodniego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Toruniu. Z czasem przeważająca część prac redakcyjnych zaczęła się przenosić do Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, a Oddział Grudziądzki PTH brał coraz mniejszy udział w redagowaniu periodyku. Od początku XXI wieku coraz bardziej zaznaczała się współpraca Muzeum w Grudziądzu z Instytutem Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Obie te instytucje wzięły na swoje barki zarówno kwestie finansowania czasopisma, a przede wszystkim jego redagowania już jako periodyku ukazującego, zgodnie z nazwą, co roku. Czasopismo podlega ewaluacji dokonywanej przez zespół Ministerstwa Edukacji i Nauki (obecnie przysługuje za artykuły 40 punktów) i jest obecne w bazach Polon-index, CEJSH, Index Copernicus i ERIH-Plus.

Czasopismo ma dużą wartość naukową, przede wszystkim ze względu na dobór tekstów z zakresu archeologii, historii, dziejów sztuki i architektury oraz ich autorów. Główny wpływ na poziom merytoryczny "Rocznika Grudziądzkiego" mieli i wciąż mają jego kolejni wysokiej klasy redaktorzy, którzy nadają mu właściwą formę.

Redaktorzy naczelni czasopisma:

Tom I (1960 r.) Marian Biskup, Stanisław Myśliborski-Wołowski

Tom II (1961 r.) Marian Biskup – redaktor naukowy, Adam Wolnikowski – przewodniczący Komitetu Redakcyjnego

Tom III (1963 r.) Andrzej Tomczak, Adam Wolnikowski

Tom IV (1965 r.) Marian Biskup, Adam Wolnikowski

Tom V-VI (1970 r.) Marian Biskup, Adam Wolnikowski

Tom VII (1977 r.) Kazimierz Wajda, Adam Wolnikowski

Tom VIII (1983 r.) Kazimierz Wajda – redaktor, Stanisław Reszkowski – przewodniczący Komitetu Redakcyjnego

Tom IX (1985 r.) Jerzy Danielewicz – redaktor naczelny, Stanisław Reszkowski – zastępca redaktora

Tom X (1992 r.) Jerzy Danielewicz

Tomy XI-XVI (1994-2005) Jan Pakulski

Tomy XVII-XXXI (2007-2023) Wiesław Sieradzan

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI