ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Recenzenci i procedura recenzjowania

Formularz recenzji naukowej artykułu przedłożonego do druku w "Roczniku Grudziądzkim"

 

Recenzenci zewnętrzni  "Rocznika Grudziądzkiego"

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Janusz Małłek (em.) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Tadeusz Stegner - Uniwersytet Gdańsk

ks. prof. dr hab. Jan Walkusz - Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Romuald Wódzki -  (em.) Toruń

dr Cezary Kardasz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr Renata Skowrońska - Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu

dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr Maciej Prarat - WSzP UMK w Toruniu

dr hab. Marcin Wiewióra, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr Jerzy Domasłowski - Uniwersytet Adama Mickiewicza w PoznaniuProcedura recenzyjna w "Roczniku Grudziądzkim"

 1. Do oceny każdej publikacji w "Roczniku Grudziądzkim" powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (UMK)
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. "double-blind review proces").
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Wstępnej selekcji nadesłanych materiałów dokonuje kolegium redakcyjne. Następnie teksty są recenzowane przez stałych, zewnętrznych recenzentów.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

 

Aby przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting", "guest authorship" redakcja czasopisma wprowadza następujące  procedury:

 1. Redakcja  wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, to jest informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst.
 2. Redakcja oświadcza, że "ghostwriting", "guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3. Redakcja prosi o  informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure").
 4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
ROCZNIK GRUDZIĄDZKI