ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Strona główna

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że w grudniu 2024 roku ukaże się drukiem kolejny, już XXXII, tom interdyscyplinarnego czasopisma poświęconego dziejom Grudziądza i ziemi chełmińskiej - "Rocznika Grudziądzkiego".

Pismo obecnie jest wydawane przez Muzeum w Grudziądzu im. ks. dr. Władysława Łęgi, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne (Oddział w Grudziądzu).

Zachęcamy do wzięcia udziału we współredagowaniu tego periodyku, które już na stałe wpisało się już w krajobraz czasopiśmiennictwa historycznego Polski Północnej. Duża w tym zasługa poszczególnych redaktorów i członków redakcji tego pisma, władz miasta Grudziądza, pracowników Muzeum w Grudziądzu oraz społeczności Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Dalsze trwanie i wartość tego czasopisma zależeć będzie, między innymi, od liczby i zasięgu geograficznego środowisk uczestniczących w zapełnianiu swoimi opracowaniami jego łam. Zamierzamy poszerzyć tematykę poruszaną w "Roczniku Grudziądzkim" w zakresie  zarówno trzech dotychczasowych dyscyplin: archeologia, historia i nauki o sztuce, jak również nowych (np. etnologia, nauki o kulturze i religii, ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna). Ponadto  przyciągnąć do współpracy uczonych niemieckich, a nawet brytyjskich, zajmujących się dziejami Grudziądza i tej części Pomorza.

W związku z tym zachęcamy Państwa do składania własnych tekstów naukowych, edycji źródeł i napisania innych opracowań (recenzji, sprawozdań) do tomu XXXII, który ukaże się drukiem już w końcu 2024 r. Liczymy na teksty dotyczące archeologii, historii sztuki, historii, historii czasopiśmiennictwa i etnologii. Termin oddania prac mija 31.03.2024 r.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych za teksty opublikowane w "Roczniku Grudziądzkim" przysługuje 40 punktów. Punktacja ta przysługuje w zakresie trzech dyscyplin: archeologia, historia i nauki o sztuce.

Artykuły ukazujące się w "Roczniku Grudziądzkim" wraz z ich abstraktami, są indeksowane w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), ERIH PLUS, Index Copernicus.

Na początku czerwca 2020 roku Redakcja otrzymała informację, że nasze czasopismo przeszło pozytywnie ewaluację i zostało dodane do bazy czasopism ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). Stanowiło to główną podstawę do uzyskania podwyższonej punktacji w ewaluacji z 2021 roku. Czynimy również starania o uzyskaniu wpisu na międzynarodową bazę Scopus.

Teksty zostaną poddane recenzjom przez recenzentów zewnętrznych, których nazwiska są umieszczone na stronie internetowej czasopisma.

Materiały proszę przesyłać (według procedury publikowania i instrukcji wydawniczej znajdującej się na stronie "Rocznika Grudziądzkiego") na adres Redakcji:

Muzeum w Grudziądzu
ul. Wodna 3/5
86-300 Grudziądz

lub elektronicznie na adres:

kros@umk.pl

lub

numizmatyka@muzeum.grudziadz.pl

Za przyjęte do druku teksty Redakcja wypłaca honoraria ze środków Rady Miasta Grudziądza.

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI