ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XIV (2001)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Krystyna Zielińska–Melkowska, Geneza przywileju chełmińskiego z 1233 i 1251 roku oraz jego znaczenie dla rozwoju osadnictwa na terenach Polski północnej w XIII i XIV wieku

Wiesław Sieradzan, O historycznym znaczeniu krzyżackich źródeł epistolarnych dla dziejów średniowiecznego Grudziądza

Ryszard Michalski, Polskie duchowieństwo katolickie na Pomorzu Gdańskim wobec niepodległości Polski w latach 1870–1920

Zenona Jabłońska, Literatura polska w "Gazecie Grudziądzkiej" i jej dodatku "Przyjacielu Dziatwy"

Aleksander Smoliński, Formowanie pierwszych oddziałów jazdy dywizyjnej Wojska Polskiego pomiędzy lutym a czerwcem 1919 roku

Zofia Waszkiewicz, Działalność Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Grudziądzu na tle działalności Ligi  w województwie pomorskim

Tadeusz Ruciński, Z dziejów wojskowych szkół lotniczych w Grudziądzu (1921–1939)

Grzegorz Ratajczyk, Bataliony Obrony Narodowej w okolicach Grudziądza w 1939 roku

Jerzy Krzyś, Struktura Centrum Wyszkolenia Kawalerii w 1939 roku

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Małgorzata Kurzyńska, Wyniki nadzorów archeologicznych prowadzonych na terenie Grudziądza

Tadeusz Klatt, Jak powstał pomnik pomordowanych? W 60 rocznicę pierwszej publicznej egzekucji w Grudziądzu

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Stanisław Obrzud (1868–1944), literat, pierwszy prezes Pomorskiej Izby Skarbowej w Grudziądzu (Kazimierz Przybyszewski)

Albin Nowicki (1891–1972). Szkic biograficzny (Stanisław Poręba)

Jeszcze o inżynierze Józefie Włodku, prezydencie Grudziądza w latach 1920–1939 (Marek Szajerka)

Order Zasługi RP dla Leonarda Zawadzkiego (Stefan Melkowski)

 

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Ważniejsze wydarzenia z życia Grudziądza w latach 1998–1999 (Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Grudziądzu)

 

SPRAWOZDANIA

Chór Męski "Echo" im. Pawła Osińskiego Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu (Zenon Schroeder)

Polskie Towarzystwo Geograficzne. Koło w Grudziądzu w latach 1997–1999 (Krystyna Schroeder)

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Grudziądzu za lata 1997–1999 (Marek Szajerka)

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Grudziądzu. Piętnastolecie działalności (Przemysław Szachnitowski)

Związek Przyjaciół Pomorza Oddział Grudziądzki w latach 1995-1999 (Andrzej Satkiewicz)

 

BIBLIOGRAFIA

Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 1997–1999 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich (Ireneusz Czarciński i Katarzyna Furmańska)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI