ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XXII (2014)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Andrzej Gackowski, Osadnictwo społeczności kultury ceramiki sznurowej na obszarze Wysoczyzny Świeckiej. Przyczynek do studiów geograficzno-osadniczych

Małgorzata Kurzyńska, Wczesnośredniowieczne podgrodzie w Świeciu nad Osą, gmina loco, stanowisko 1, województwo kujawsko-pomorskie w świetle badań archeologicznych

Agata Momot, Bogusz Wasik, Marcin Wiewióra, Zamek krzyżacki w Papowie Biskupim. Nowe odkrycia i nowe interpretacje

Bogusz Wasik, Prace budowlane na zamkach w Grudziądzu i Toruniu u progu XIV wieku. Przyczynek do badań nad średniowiecznymi warsztatami budowlanymi w Prusach

Tomasz Krzemiński, Doświadczenia codzienności mieszkańców Grudziądza w czasie pierwszej wojny światowej (1914-1918)

Sylwia Grochowina, Wybrane problemy niemieckiego życia kulturalno-oświatowego w Grudziądzu w latach 1939-1945

Dominika Czarnecka, Ataki na Pomnik Wdzięczności Żołnierzy Armii Czerwonej na Placu Wolności w Grudziądzu w 1946 i 1947 roku (w świetle akt Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy)

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Alicja Mutrynowska, Rodzina "von Waldow" – przyczynek do badań nad rycerstwem północnej ziemi chełmińskiej XIII-XIV wieku

Paweł Nastrożny, Kontrakty zawarte z chłopami z dóbr sobolewskich i dojlidzkich wysyłanymi do prac fortyfikacyjnych w Twierdzy Grudziądz w 1804 roku

Mariusz Żebrowski, Z dziejów Cmentarzy Garnizonowych w Grudziądzu

Jan Łukasiak, Obozy Organisation Todt jako filie KL Stutthof na terenie ziemi chełmińskiej

Waldemar Rozynkowski, Represje wobec Kościoła katolickiego w Grudziądzu  w latach 1945-1964 w świetle kwestionariusza episkopatu Polski

Izabela Fijałkowska, Problematyka konserwatorska Twierdzy Grudziądz i jej zaplecza militarno-gospodarczego

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Bartholomäus Rogsener – grudziądzanin, oficjał chełmiński, członek kapituł katedralnych w Chełmży i Kwidzynie, biskup-elekt chełmiński (Radosław Krajniak)

Profesor inżynier Alfons Hoffmann (1885-1963) – wybitny syn Grudziądza (Tadeusz Domżalski, Mieczysław Hering, Mariusz Chudecki)

Ksiądz kanonik Janusz Majewski (1949-2014) – pierwszy  proboszcz parafii pw. św. Stanisława Męczennika w Grudziądzu (Paweł Nastrożny)

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Arkadiusz Kamiński, Piesza Pomorska Pielgrzymka na Jasna Górę w latach 1979-1991 (Waldemar Rozenkowski)

Sprawozdanie z konferencji naukowo-metodycznej z cyklu "Region Kujawsko-Pomorski w przeszłości" pod tytułem "Nekropolie i miejsca pamięci" (Witold Konopka)

Preussenland, 4, 2013 (Wiesław Sieradzan)

Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 2013-2014 (Tadeusz Rauchrfleisz)

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu w roku 2013 (Marian Wesołowski)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI