ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XXIII (2015)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Andrzej Gackowski, Osadnictwo ludności kultury amfor kulistych na obszarze Wysoczyzny Świeckiej. Studium geograficzno-osadnicze

Małgorzata Kurzyńska, Najnowsze znalezisko monet rzymskich z rejonu Grudziądza

Piotr Birecki, Z dziejów architektury ewangelickiej w Grudziądzu

Izabela Fijałkowska, Grudziądzkie kamienice. Wybrane zagadnienia

Dawid Schoenwald, Plany architektoniczne zespołu poklasztornego benedyktynek w Grudziądzu z lat 1836-1839

Aneta Niewęgłowska, Średnie szkolnictwo żeńskie w dziewiętnastowiecznym Grudziądzu

Tomasz Krzemiński, Problem prostytucji w międzywojennym Grudziądzu

Paweł Nastrożny, Parafia pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Grudziądzu – historia powstania (1981-1987)

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Kamil Adamczak, Aldona Garbacz-Klempka, Łukasz Kowalski, Miedziana siekiera z Białego Boru, gmina Grudziądz w świetle nowych analiz

Wojciech Brillowski, Dorota Sakowicz, Lampki antyczne w zbiorach Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Łukasz Włodarski, Katolicy w parafii św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu w latach 1775-1914. Elementy analizy demograficznej

Dawid Schoenwald, Pierwsza lokalizacja Muzeum w Grudziądzu w świetle źródeł archiwalnych

Marcin Przegiętka, Gardeja. Dworzec na granicy Polski i Niemiec w dwudziestoleciu międzywojennym

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Malarz Gustav Breuning. Addenda (Teresa Tylicka)

Działalność Arnolda Kriedte w grudziądzkim Deutsche Schulverein in Polen (Krzysztof Polesiak)

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Radosław Krajniak, Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku. Studium prozopograficzne (Wiesław Sieradzan)

Sprawozdanie z konferencji "Młodzież a Kościół w Polsce po II wojnie światowej", Górsk, 11 czerwca 2015 roku (Witold Konopka)

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu w roku 2014 (Marian Wesołowski)

Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 2014-2015 (Janusz Hinz, Tadeusz Rauchfleisz)

 

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia grudziądzka za rok 2013 (Katarzyna Furmańska)

Bibliografia grudziądzka za rok 2014 (Katarzyna Furmańska)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI