ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XXIX (2021)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Małgorzata Kurzyńska, Odkrycia archeologiczne w okresie międzywojennym na terenie powiatów: brodnickiego, grudziądzkiego, chełmińskiego, świeckiego i wąbrzeskiego na podstawie źródeł Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu (część 1)

Dominika Szczupak, Kuchnie w przestrzeni wybranych zamków krzyżackich z obszaru ziemi chełmińskiej w świetle badań archeologiczno-architektonicznych

Przemysław Waszak, Gotycki krucyfiks z katedry Trójcy Świętej w Chełmży

Aneta Niewęgłowska, Problem zdrowia i higieny na łamach "Gościa Świątecznego" – bezpłatnego dodatku do "Gazety Grudziądzkiej" w czasach zaboru pruskiego

Paweł Nastrożny, Ostatnie miesiące pokoju. Sytuacja w Grudziądzu i okolicach w 1939 roku w świetle meldunków komend garnizonów wojskowych

Remigiusz Ławniczak, Stosunek mieszkańców Grudziądza i powiatu grudziądzkiego do Armii Czerwonej w 1945 roku w kontekście przestępczej działalności czerwonoarmistów

Dawid Schoenwald, Sprawozdanie Tymczasowego Zarządu Miejskiego w Grudziądzu za okres 9 marca – 15 maja 1945 roku

 

MISCELLANEA

Łukasz Ciemiński, Tarcza (tas) na zwój Tory z grudziądzkiej synagogi

Marek Kołyszko, Restauracja urny ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Waldemar Rozynkowski, Kult Matki Bożej w życiu prymasa Stefana Wyszyńskiego w świetle jego zapisków więziennych spisanych w Rywałdzie

Dariusz Poliński, Marek Kołyszko, Pozostałości późnośredniowiecznych fortyfikacji Starego Miasta Toruń w świetle nadzoru archeologicznego w 2007 roku

Michał Targowski, Wilkierz wsi Konarzyn z 1662 roku. Zapomniane źródło do badań nad historią olędrów z Dolnej Grupy

Izabela Fijałkowska, Relikty zamku krzyżackiego w Grudziądzu na XIX-wiecznych litografiach ze zbiorów Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Fotografie ślubne Władysława i Ludwiki Trzcińskich oraz Barbary i Macieja Ludwika Weinerów. Rola warsztatu historyka w datowaniu fotografii (Anna Grzeszna-Kozikowska, Zdzisław Kryger)

Egon Naganowski, pisarz, który w Grudziądzu "wrastał w polskość" (Marek Kołyszko)

Ksiądz Leon Pełka (1886–1939) (Paweł Nastrożny)

Bolesław Bork (1923–2017). Kaszubski pedagog, którego nie złamała okupacja (Kinga Jaros)

Leonard Brzeziński (1904–1984) – artysta haftu i kustosz pamięci (Hanna Wittstock)

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

MUSEJON 2020, czyli słów kilka o potrzebie muzealnej wymiany doświadczeń, rywalizacji i sile marketingu (Marcin Zdanowski, Emilia Markot-Borkowska)

Sprawozdanie z konferencji "Saeculum Aureum Civitatis Graudensis. Rola Grudziądza oraz jego okolic w Prusach Królewskich i I Rzeczpospolitej w XVI wieku" (Dawid Schoenwald)

Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za lata 2019–2020 (Janusz Hinz, Tadeusz Rauchfleisz)

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu w 2020 roku (Izabela Fijałkowska)

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu za 2020 rok (Wioletta Pacuszka)

 

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia miasta Grudziądza i regionu za lata 2019–2020 (Katarzyna Furmańska)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI