ROCZNIK GRUDZIĄDZKI

Tom XXX (2022)

Zobacz w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej

 

ARTYKUŁY

Przemysław Waszak, Krucyfiksy znad wejścia do dawnego szpitala św. Jakuba w Toruniu, ulica Szpitalna 4

Izabela Fijałkowska, Architektura szkieletowa Starego Miasta Grudziądza

Bogusław Buszewski, Znaczenie Walthera Nernsta dla i w chemii

Tomasz Krzemiński, Klimat kulturowy Grudziądza i miast Prus Zachodnich w drugiej połowie XIX wieku

Mateusz Maleszka, Walther Nernst i spór o "niemiecką fizykę"

Magdalena Niedzielska, Walther Nernst. Życie i działalność naukowa

Wiesław Sieradzan, Związki Walthera Nernsta z Grudziądzem

Józef Szudy, Walther Nernst – pionier współczesnej fizyki

Mariusz Żebrowski, Ucieczki jeńców brytyjskich z obozu jenieckiego w Grudziądzu w 1918 roku

Joanna Hinz, Słupski Młyn – Przesławice: miejsce zbrodni i pamięci

Filip Rybiak, Wkroczenie Armii Czerwonej do Radzynia Chełmińskiego w styczniu 1945 roku – w źródłach historycznych i współczesnej pamięci mieszkańców

Witold Rakowski, Ludność Grudziądza i jej zmiany w latach 1946-2020

Agnieszka Zielińska, Spis zawodowy i spis przedsiębiorstw z 1907 roku jako źródło do badania zagadnień społeczno-gospodarczych na przykładzie powiatu grudziądzkiego

 

MATERIAŁY I MISCELLANEA

Sławomir Kwiatkowski, Inwentarz kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu w 1661 roku oraz donacje na jego rzecz w latach 1661-1682

Paweł Nastrożny, Rocznik Grudziądzki. Dzieje periodyku (1960-2022)

Waldemar Rozynkowski, Wizyta prymasa Stefana Wyszyńskiego w domu generalnym sióstr pasterek w Jabłonowie Pomorskim (10-11 VI 1965 roku)

Wiesław Sieradzan, Piotr z Grudziądza w świetle najnowszych badań. Uwagi na marginesie monografii Pawła Gancarczyka, Petrus Wilhelmi de Graudencz i muzyka Europy Środkowej XV wieku

 

LUDZIE MIASTA I REGIONU

Generał brygady Marian Przewłocki (1888-1966) - z Kamieńca Podolskiego przez Grudziądz, Wilno do 2. Korpusu Polskiego i na emigrację (Bartosz Janczak)

Ksiądz kanonik Wojciech Zawacki (1964-2020) (Paweł Nastrożny)

Lothar Hyss (5 III 1960 - 19 III 2022), niemiecki historyk sztuki (Wiesław Sieradzan)

 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Dawid Schoenwald, Dawne tramwaje Grudziądza. Źródła z lat 1896-1946 z okazji 125-lecia istnienia komunikacji tramwajowej (Jerzy Domasłowski)

Sprawozdanie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu w 2021 roku (Izabela Fijałkowska)

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Grudziądzu w latach 2018-2021 (Paweł Grochowski)

Sprawozdanie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza za 2021 rok (Janusz Hinz, Tadeusz Rauchfleisz)

Sprawozdanie z działalności Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu za 2021 rok (Wioletta Pacuszka)

ROCZNIK GRUDZIĄDZKI